Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dane do ewaluacji w Profilu Instytucji

W Profilu Instytucji w zakładce Twoja Jednostka i Oświadczenia dla osoby wprowadzono możliwość zaznaczenia informacji niezbędnych dla prawidłowego sprawozdania publikacji do ewaluacji. 

Dane dotyczące artykułów naukowych:

Czasopismo ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI –  checkobox aktywny jedynie dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 22 lutego 2019 r. i Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 31 lipca 2020 r. § 34 pkt. 2 indeksacja czasopisma w tych bazach wpływa na ich punktację.  Checkbox można zaznaczyć z poziomu:

Twoja Jednostka 

Oświadczenia dla osoby

Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection – checkobox aktywny jedynie dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018 zgodnie z art 324 ust 2b Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .  Checkbox można zaznaczyć z poziomu: 

Twoja Jednostka 

Oświadczenia dla osoby

Artykuł recenzyjny – checkbox aktywny dla artykułów bez względu na datę opublikowania. 

Checkbox można zaznaczyć z poziomu: 

Twoja Jednostka

Oświadczenia dla osoby

Dane dotyczące monografii i redakcji monografii:

Monografia stanowi przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury / Monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim – checkbox aktywny dla monografii sprawozdawanych jako przekład.   Checkbox można zaznaczyć z poziomu: 

Twoja Jednostka 

Oświadczenia dla osoby

Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego – dla monografii będących edycją naukową tekstu źródłowego należy zaznaczyć checkbox charakteryzujący to osiągnięcie. Dodatkowo dla edycji naukowych tekstu źródłowego powstałych w ramach realizacji wymienionych w Rozporządzeniu projektów naukowych wprowadzono pola umożliwiające wskazania tych projektów. Zaznaczenie checkoboxa dotyczącego projektu w ramach, którego powstała monografia automatycznie wypełnia checkbox wskazujący typ publikacji (Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego)  Checkbox można zaznaczyć z poziomu: 

Twoja Jednostka

Oświadczenia dla osoby

UWAGA! Zaznaczenie checkboxów dotyczących danych do ewaluacji z poziomu Profilu Instytucji nie zaktualizuje wpisu w podglądzie (w tzw. snapshocie, czyli w wersji publikacji oświadczonej do ewaluacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy omówionymi wyżej polami a snapshotem (czyli wersją publikacji po kliknięciu w Podgląd) nadrzędne są dane zaznaczone bezpośrednio w Profilu Instytucji i te dane zostaną wysłane do SEDN.