Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Weryfikacja artykułów z bazą Web of Science

Weryfikacja z bazą Web of Science w Profilu Instytucji – założenia procesu. 

Automatyczna weryfikacja danych o publikacjach zgromadzonych w Profilach Instytucji poszczególnych jednostek ma na celu sprawdzenie danych wprowadzonych do systemu PBN i oświadczonych przez podmioty do celów ewaluacyjnych. Sprawdzenie dotyczy tylko artykułów, a bazą referencyjną jest baza danych publikacyjnych Web of Science Core Collection. Weryfikacji poddano wszystkie artykuły oświadczone przez jednostki do swoich Profili Instytucji, niezależnie czy artykuł został oznaczony na poziomie szczegółów oświadczenia jako „Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection” czy został zaindeksowany w innej bazie publikacyjnej np. Scopus. Obecnie nie jest prowadzona weryfikacja z bazą Scopus.

 

Jak przebiegał proces weryfikacji?

Proces weryfikacji odbywał się w kilku krokach występujących sekwencyjnie po sobie:

Krok 1. Sprawdzanie numeru DOI – wyszukanie publikacji w bazie Web of Science możliwe było za pomocą identyfikatora DOI. W systemie PBN nie ma obligatoryjności podania tego identyfikatora, stąd wszystkie artykuły, które posiadały DOI niewypełnione, były odrzucane w pierwszym kroku i otrzymały status „niezweryfikowane”.

Krok 2. Wyszukanie publikacji w bazie Web of Science – publikacje w bazie Web of Science wyszukiwane były za pomocą identyfikatora DOI. Jeżeli dokonane zostało dopasowanie identyfikatorów PBN vs Web of Science, to proces weryfikacji przechodził do kolejnego kroku. W przypadku, gdy w bazie Web of Science nie odnaleziono wskazanego numeru DOI, publikacja otrzymywała status „weryfikacja nierozstrzygnięta”. Taki status nadawany był także publikacjom, których DOI odnaleziono w bazie Web of Science, ale poprawna weryfikacja nie była możliwa, ponieważ pod jednym numerem DOI zaindeksowane zostało wiele (najczęściej dwie) różne publikacje i żadna z nich nie dopasowała się w pełni do danych istniejących w PBN.

Trzy kolejne kroki, niezależnie od wyniku weryfikacji, dla każdego z nich, nie powodują przerwania procesu weryfikacji.

Krok 3. Porównanie tytułu publikacji

Porównywanie tytułów obywa się na zasadzie zestawienia ciągu znaków. Porównanie następuje z wykluczeniem białych znaków, znaków interpunkcyjnych, znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu. W porównaniu uwzględniane są zapisy tytułów w innych językach np. cyrylicą bądź w języku chińskim.

Krok 4. Porównanie roku publikacji

Porównanie roku odbywa się na zasadzie porównania dwóch liczb.

Krok 5. Porównanie autorów w publikacji

Algorytm weryfikujący porównuje tylko nazwiska autorów znajdujących się w publikacji w PBN. Każdy autor przypisany do publikacji jest odszukiwany w bazie Web od Science i jego nazwisko jest walidowane z listą nazwisk przypisanych do publikacji po stronie WoS. Analogicznie, jak w przypadku tytułu porównanie następuje z wykluczeniem białych znaków, znaków interpunkcyjnych, znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu. W porównaniu uwzględniane są zapisy nazwiska w innych językach np. cyrylicą bądź w języku chińskim. Nazwiska autorów są porównywane niezależnie, czy pochodzą z systemu POL-on, czy też zostali dodani do publikacji, jako osoby spoza POL-on.

Krok 6. Porównanie afiliacji

Porównywanie afiliacji, ze względu na jej nieobligatoryjność sprawozdawania w PBN, jest krokiem dodatkowym (ma cel poglądowy). Z powodu dużej różnorodności zapisów afiliacji w bazie Web of Science, konieczne było utworzenie mapowania pomiędzy słownikiem instytucji istniejącym w bazie POL-on, a szeregiem zapisów wersji afiliacji w Web of Science). Dodatkowo, wyniki weryfikacji afiliacji są ściśle powiązane z dopasowaniem autorów. Jeżeli autor nie została pozytywnie zweryfikowany, również jego afiliacja nie miała prawidłowego przełożenia.

Uwaga! Porównanie afiliacji, cząstkowy wynik uzyskany na tym kroku, nie ma wpływu na zbiorczy wynik weryfikacji dla całej publikacji (artykułu).

 

Krok 7. Obliczenie Zbiorczego wyniku weryfikacji.

Na każdym z trzech kroków weryfikacji, na których następuje porównanie danych miedzy bazą Web of Science a artykułami zgromadzonymi w PBN zapisywany jest Cząstkowy wynik weryfikacji.

Na poziomie poszczególnych kroków, cząstkowe wyniki weryfikacji mogą przyjmować 3 wartości:

Weryfikacja pozytywna – wynik nadawany jest jeżeli dane na weryfikowanym kroku (stopniu)  są zgodne w obu bazach.

Weryfikacja negatywna -– wynik nadawany jest jeżeli dane na weryfikowanym kroku (stopniu)  są niezgodne w obu bazach.

Weryfikacja nierozstrzygnięta – wynik nadawany jest jeżeli po stronie bazy danych Web of Science występują braki w danych np. lista autorów jest pusta.

Suma poszczególnych cząstkowych wyników weryfikacji daje Zbiorczy wynik weryfikacji, który na poziomie PBN przyjmuje 4 wartości:

Weryfikacja pozytywna – publikacja posiada identyfikator DOI, została odnaleziona w bazie Web of Science i dopasowała się w 3 analizowanych kryteriach: tytuł, rok, autorzy. Przy czym, jeżeli na co najmniej jednym kroku weryfikacji publikacja otrzymała wartość weryfikacji nierozstrzygniętej, ze względu na braki w danych, Zbiorczy wynik weryfikacji otrzymuje status Weryfikacji pozytywnej.

Weryfikacja negatywna – publikacja posiada identyfikator DOI, została odnaleziona w bazie Web of Science i nie dopasowała się w co najmniej jednym kryterium: tytuł, rok, autorzy.

Weryfikacja nierozstrzygnięta – status nadawany jest w przypadku, gdy w bazie Web of Science nie odnaleziono wskazanego numeru DOI publikacji, która znajduje się w module Profil Instytucji. Taki status nadawany był także publikacjom, których DOI odnaleziono w bazie Web of Science, ale poprawna weryfikacja nie była możliwa, ponieważ pod jednym numerem DOI zaindeksowane zostało wiele (najczęściej dwie) różne publikacje i żadna z nich nie dopasowała się w pełni do danych istniejących w PBN.  Status nadawany jest na drugim kroku weryfikacji.

Niezweryfikowane –w  80% przypadków za nadanie “niezweryfikowanego” statusu odpowiadał brak numeru DOI w publikacji. W pozostałych 20% przypadkach weryfikacja publikacji nie była możliwa z przyczyn technicznych związanych z brakiem identyfikatorów autorów w snapshotach publikacji znajdujących się w Profilach Instytucji. 

 

Prezentacja wyników weryfikacji z bazą Web of Science.

Wyniki weryfikacji z bazą Web of Science w PBN prezentowane są na liście publikacji w zakładce Twoja jednostka oraz na liście oświadczeń w zakładce Oświadczenia dla osoby. Szczegóły weryfikacji zaprezentowane są na osobnym formularzu.

 

Zakładka Twoja jednostka

Zakładka Twoja jednostka zawiera następujące elementy związane z weryfikacją publikacji z bazą Web of Science:

  1. Kolumna „Zbiorczy wynik weryfikacji” na liście wpisów – kolumna prezentuje końcowy, tzw. zbiorczy wynik weryfikacji na liście wpisów. Informacja zaprezentowana jest w postaci słownej oraz barwnej ikony, gdzie:
  • kolor zielony to weryfikacja pozytywna
  • kolor czerwony to weryfikacja negatywna
  • kolor szary to weryfikacja nierozstrzygnięta
  • kolor żółty to publikacje niezweryfikowane

2. Przycisk akcji „WoS” – przycisk w kolumnie „Akcje” – przycisk służy do otworzenia formularza ze szczegółami weryfikacji.

3. Pole na pasku filtrowania listy wpisów „Zbiorczy wynik weryfikacji” – pole zawiera listę statusów wyników weryfikacji i umożliwia przefiltrowanie listy o wybranym przez użytkownika statusie.

4. Podpowiedź informacyjna dla użytkownika – podpowiedź wyświetlana po najechaniu kursora myszki na przycisk „WoS

 

 

Zakładka Oświadczenia dla osoby

Analogiczne dane prezentowane są w zakładce Oświadczenia dla osoby. Różnica w prezentacji dotyczy kolumny zawierającej Zbiorczy wynik weryfikacji. Wynik na liście wpisów prezentowany jest w kolumnie „WoS” tylko w postaci barwnej ikony.

 

Formularz Szczegóły weryfikacji z bazą Web of Science

Informacja o szczegółowym przebiegu weryfikacji została zaprezentowana na osobnym formularzu. Przejście do formularza jest możliwe po kliknięciu przycisku „WoS” z poziomu listy wpisów publikacji w zakładce Twoja jednostka oraz oświadczeń w zakładce Oświadczenia dla osoby.Formularz prezentuje następujące informacje:

1. Informacja o statusie Zbiorczego wyniku weryfikacji

2. Sekcja z komponentem zawierającym statusy na poszczególnych krokach weryfikacji, zaprezentowane w formie osi.

3. Sekcja „Porównywane wyniki” zawierająca informacje pobrane z bazy danych Web of Science, z którymi porównywano dane dotyczące publikacji w PBN. Sekcja zawiera:

  • Pole z tytułem, który umieszczono w bazie Web of Science
  • Pole z Rokiem publikacji
  • Tabelę z autorami zawierającą trzy atrybuty: Imię, Nazwisko oraz identyfikator MongoID. Identyfikator służy do powiązania autora z listy z listą dotyczącą afiliacji. W tabeli prezentowane są identyfikatory wszystkich autorów znajdujących się w wersji publikacji w Profilu instytucji jednostki. Wartości imion i nazwisk są pobierane z bazy Web of Science.Jeżeli autor został poprawnie zweryfikowany – odnaleziony w danych Web of Science, prezentowane jest jego imię i nazwisko, które pobierane jest z danych WoS. W przypadku, gdy autor nie został odnaleziony i poprawnie zweryfikowany, a identyfikator nie ma swojego odpowiednika, to wartości dla imienia i nazwiska są puste.  
Informacja! W przypadku, gdy żaden z autorów występujący w publikacji po stronie PBN nie występuje na liście autorów w bazie danych Web of Science tabela z autorami na formularzu jest niewypełniona. Jest to wynikiem niejednokrotnie bardzo rozbudowanej listy autorów w bazie Web of Science.

 

  • Tabelę z danymi dotyczącymi afiliacji zawierającą MongoID – identyfikator odpowiadający wartości z tabeli autorów oraz afiliację – nazwę instytucji przypisaną do autora.
Uwaga! Nazwy instytucji w tabeli afiliacja są nazwami pochodzącymi z systemu POL-on. W procesie weryfikacji danych, do algorytmu wprowadzono słownik nazw instytucji Polonowych, do którego przypisane zostały odpowiedniki instytucji w bazie Web of Science.

 

4. Komunikat informacyjny znajdujący się na żółtym pasku na górze formularza. Komunikat zawiera następującą informację: „Uwaga! Wynik weryfikacji afiliacji nie ma wpływu na Zbiorczy wynik weryfikacji”.

5. Podpowiedź informacyjna dla użytkownika – podpowiedź wyświetlana jest po najechaniu kursora myszki na ikonkę „i” oznaczającą Informację. W podpowiedzi wyświetlany jest komunikat: „”Zbiorczy wynik weryfikacji jest sumą cząstkowych wyników uzyskanych z porównania Tytułu, Roku oraz nazwisk Autorów dla artykułów wyłącznie z bazą danych Web of Science Core Collection”.

6. Przycisk akcji „Wróć do Twojej jednostki” – przycisk umożliwiający użytkownikowi powrót do listy wpisów publikacji, jednocześnie służący do zamknięcia formularza Szczegółów weryfikacji WoS.

 

 

W przypadku, gdy w procesie weryfikacji uzyskano negatywny Zbiorczy wynik weryfikacji na formularzu Szczegółów weryfikacji WoS dostępny jest także przycisk: „Popraw publikację” (7). Przycisk umożliwia przejście użytkownikowi do weryfikowanej publikacji w module Repozytorium, a następnie wprowadzenie zmian. Ponowne dodanie oświadczenia do publikacji, uruchomi algorytm weryfikacyjny, który przeliczy wyniki z uwzględnieniem wprowadzonych poprawek. Algorytm uruchamia się raz na dobę po godzinie 23:00.

 

 

Uruchamianie algorytmu weryfikującego następuje także po dodaniu lub edycji publikacji przez API, a jednocześnie oświadczaniu publikacji w module Profil Instytucji. Dla publikacji, które otrzymały nierozstrzygnięty Zbiorczy wynik weryfikacji lub zostały niezweryfikowane, na formularzu nie wyświetlają się cząstkowe wyniki weryfikacji.

 

 

Przekazywanie wyników weryfikacji do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego

 

Zbiorczy wynik weryfikacji dla artykułów przekazywany jest do systemu SEDN. Na poziomie systemu SEDN prezentowane są tylko pozytywne wyniki weryfikacji.

Uwaga! Wyniki weryfikacji nie mają wpływu na automatyczne naliczanie punktów za artykuły przez algorytm optymalizujący w systemie SEDN.