Historia aktualizacji
 • Aktualizacja regulaminu serwisu PBN i POL-index
  23 VII r.2019 r.

  Od dnia 22 lipca 2019 r. obowiązuje zaktualizowany regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa i POL-index. Korzystanie z PBN-u i POL-indexu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest tutaj tutaj.

 • Zmiany w PBN – III i IV kw. 2019 roku
  19 VII r.2019 r.

  Szanowni Państwo,

  W związku z modernizacją systemu PBN i  koniecznością dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami) od sierpnia 2019 roku wprowadzane będą zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu.

   

  PBN 2.0

  Analiza zmian prawnych (ustawa i rozporządzenia) i zaistnienie nowych procesów, które mają być wspierane systemowo (ocena czasopism, integracja z ORCID itd.), wytworzyły potrzebę utworzenia nowej wersji narzędzia Polska Bibliografia Naukowa, roboczo nazywanej PBN 2.0.

  Aplikacja PBN 2.0 będzie łączyła w sobie funkcjonalności Modułu Repozytoryjnego (części systemu dla autorów, tzw. klasyczna aplikacja PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/) oraz Modułu Sprawozdawczego (części systemu dla podmiotów, tzw. nowa aplikacja PBN https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/).

  Aplikacja PBN 2.0 będzie dostarczana użytkownikom stopniowo. Pierwszym elementem będzie dostarczenie podstawowych narzędzi administracyjnych oraz możliwość dodawania i wyszukiwania publikacji. W kolejnym kroku planowane jest dostarczenie funkcjonalności dla autorów indywidualnych (tworzenie osobistego profilu – przypinanie publikacji, integracja z ORCID) a w kolejnym funkcjonalności dla podmiotu (tworzenie profilu instytucji, przygotowywanie danych na potrzeby ewaluacji). W analogicznej kolejności będą oddawane wersje demo aplikacji. Pierwsza z nich zostanie upubliczniona na początku IV kw. bieżącego roku. O wdrożeniach będziemy informować Państwa każdorazowo poprzez newsletter PBN oraz strony aktualności systemu PBN.

  Dane zgormadzone do tej pory w całych zasobach PBN (Moduł Repozytoryjny i Moduł Sprawozdawczy) zostaną automatycznie zmigrowane  do nowej wersji aplikacji.

   

  Zamknięcie Modułu Repozytoryjnego PBN (klasycznej aplikacji PBN)

  Z dniem 13 sierpnia 2019 rozpocznie się proces wygaszania klasycznej aplikacji PBN – Modułu Repozytoryjnego.  Wyłączona zostanie możliwość logowania do systemu a w związku z tym – dodawania i modyfikowania danych. System pozostanie w trybie „do odczytu” (możliwe będzie przeglądanie już wprowadzonych danych) przez okres około dwóch miesięcy.

  W trakcie przerwy przeprowadzone zostaną prace związane z migracją danych do najnowszej wersji aplikacji. Zostaną również przygotowane podstawowe funkcjonalności Profilu Autora w aplikacji PBN 2.0 (np. dodawanie publikacji przez autora). Autorzy będąc więc mogli nadal prowadzić swoje profile i dodawać publikacje do PBN analogicznie jak w Module Repozytoryjnym, ale przy pomocy zmodernizowanych funkcjonalności. W przyszłości również podmioty naukowe będą mogły korzystać z danych wprowadzonych przez autorów w aplikacji PBN 2.0 (analogicznie do zaciągania danych z Modułu Repozytoryjnego do Modułu Sprawozdawczego).

  W aplikacji PBN 2.0 nie będzie obsługiwana funkcja Menagera Bibliografii (jedyny oficjalny profil instytucji będzie zarządzany rzez Importera Publikacji). Rola ta przestanie funkcjonować wraz z dniem 13 sierpnia br.

  ORCID

  Aplikacja PBN 2.0 będzie zintegrowana z systemem ORCID w trzech głównych aspektach – gromadzenia potwierdzonych przez autorów numerów ORCID, pobierania danych z ORCID oraz wysyłania danych do ORCID.

  Nie planuje się  masowego, obligatoryjnego pobierania danych. Dane z systemu ORCID mogą być sugerowane podmiotom, które mogą z nich skorzystać na potrzeby swojego sprawozdania lub autorom, którzy mogą uwzględnić je w swoich oficjalnych profilach w PBN.

  Wysyłanie danych z systemu PBN do ORCID będzie możliwe w przyszłości po wyrażeniu na to zgody autora, którego konto w ORCID ma być zasilone publikacjami. Planowany termin oddania funkcjonalności to IV kwartał 2019 roku.

  Gromadzenie numerów ORCID w systemach centralnych (POL-on/PBN) będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Przypominamy Państwu o konieczności autoryzacji numeru ORCID w PBN. Informacje na temat tego procesu znajdą Państwo w komunikacie z dnia 24 stycznia 2019 r. (dostępnym na stronie głównej PBN).

   

  API w PBN 2.0

  W aplikacji PBN 2.0 masowe uzupełnianie danych będzie odbywać się poprzez interfejsy programistyczne – API.  Zapewnione zostanie wsparcie dla podmiotów, które będą chciały integrować się z PBN za pośrednictwem API.

  Aby zapewnić wysoką jakość danych system PBN 2.0 będzie udostępniał swoje zasoby do pobrania dla podmiotów. Wśród tych zasobów będą miedzy innymi ministerialny wykaz czasopism naukowych, wykaz wydawców, wykaz konferencji naukowych. Elementy tych zasobów będą opatrzone oficjalnymi identyfikatorami, które będą następnie wykorzystywane w komunikacji z systemem PBN. 

   

  Nowe pola w Module Sprawozdawczym PBN

  Wraz z wprowadzeniem Modułu Repozytoryjnego w tryb tylko „do odczytu” (13 sierpnia) na wersji demo aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy (https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/) zostanie zaprezentowany formularz dodawania publikacji uzupełniony o nowe pola odpowiadające wymaganiom rozporządzenia ws. Pol-on. Upublicznienie formularzy na wersji demo ma za zadanie przygotowanie użytkowników do gromadzenia nowego rodzaju informacji oraz zebranie ewentualnych uwag zanim zmiany zostaną wdrożone w wersji produkcyjnej aplikacji.

  Wraz z zmianami opracowane zostaną materiały mające na celu pomoc w interpretacji nowych pól i przebiegu procesu.

   

  Adresaci niniejszej wiadomości

  Będziemy wdzięczni z przekazanie wiadomości do innych osób zainteresowanych zmianami w systemie PBN w Państwa podmiotach oraz do osób zarządzających Państwa lokalnymi, zintegrowanymi z PBN bazami danych. 

 • ORCID w PBN i POL-on
  24 I r.2019 r.

  Szanowni Państwo!

  W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN. 

  Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak: 

  - przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,

  - brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,

  - możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora - co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,

  - możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji. 

  Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów. 

  Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.


 • Szanowni Państwo!
  14 XII r.2018 r.
  14 XII 2018 r.

  W przyszłym roku zespół wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się z Państwem porozumiewał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Jest on teraz dostępny nie tylko ze stron systemów PBN i POL-index, ale również bezpośrednio. Co za tym idzie, nie będzie już możliwości przesyłania pytań na adres pbn-helpdesk@opi.org.pl – z dniem 1 I 2019 r. zostaje on wyłączony.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Zmiany w systemie PBN – lipiec 2018 r.
  05 VII r.2018 r.

  W lipcu 2018 r. w Polskiej Bibliografii Naukowej wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu.  Zmiany uwierzytelniania w API PBN


  Dla poprawy bezpieczeństwa dostępu do danych zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API. Szczegółowy opis, jak dostosować klucz do nowych wymagań API PBN, znajduje się na stronach pomocy systemu PBN.

  Dodatkowo umożliwiliśmy samodzielne generowanie klucza API na wersji produkcyjnej systemu.  Nowy wygląd stron aktualności i stron API


  Dla poprawy przejrzystości i wygody pracy z systemem zmieniono interfejs aktualności w nowej aplikacji PBN. Nowy wygląd zyskały też strony API systemu PBN.  Więcej opcji obsługi konta w nowej aplikacji PBN


  W ramach sukcesywnego przenoszenia funkcjonalności PBN z aplikacji klasycznej do nowej aplikacji do zakładki Twoje konto dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on. Przypominamy, że nowa aplikacja umożliwia również powiązanie konta PBN z ORCID iD.

  Więcej o zarządzaniu kontem w nowej aplikacji można przeczytać na stronach pomocy systemu PBN.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • UWAGA: PRZERWA TECHNICZNA
  14 III r.2018 r.
  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że od 15 marca 2018 r. (czwartek) od godz. 22:00 do 19 marca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 nastąpi przerwa w działaniu wszystkich aplikacji PBN. Związana ona będzie z następującymi pracami serwisowymi:

  • – odświeżeniem indeksów wyszukiwarki aplikacji klasycznej PBN,
  • – wdrożeniem najnowszej wersji nowej aplikacji PBN, zawierającej nowe funkcjonalności oraz naprawiającej część z pozostałych (w szczególności przegląd repozytoryjny w module sprawozdawczym),
  • – masową archiwizacją publikacji.
  • Przepraszamy za niedogodności.   Z wyrazami szacunku
   Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  14 XII r.2017 r.

  Informujemy, że od dnia 14 grudnia 2017 r. w systemie PBN i POL-index obowiązuje regulamin. Jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom i operatorowi serwisu ochrony przed nadużyciami. Pełna treść znajduje się tutaj, a także na stronach pomocy systemu.

  Od tego dnia korzystanie z PBN-u i POL-indexu będzie jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu.

  Oprócz tego w dniu 14 grudnia 2017 r. w nowej aplikacji PBN zostaną zaimplementowane nowe funkcjonalności. Zakres zmian został opisany tutaj. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.

  Jednocześnie informujemy, że podstawowym kanałem komunikacji z Helpdeskiem systemu PBN jest wbudowany moduł zgłoszeń, zapewniający przejrzystość komunikacji i rozliczalność pracy operatorów. Zgłoszenia przesłane tym kanałem mają pierwszeństwo przed kwestiami omawianymi telefonicznie bądź mejlowo. W szczególności prosimy o nieodpisywanie na wiadomości przysłane z automatu do rozsyłki mejlingu.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  27 IX r.2017 r.

  W dniu 2 października 2017 r. w nowej aplikacji PBN zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności oraz przeprowadzona zostanie masowa archiwizacja publikacji. W tym dniu aplikacja będzie wyłączona.

  Zakres zmian został opisany tutaj. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmiany w raportach z pracy w systemie. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Masowa archiwizacja publikacji
  01 IX r.2017 r.
  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że operator systemu przeprowadzi w pierwszym tygodniu października masową archiwizację publikacji wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego.

  Istnieje też możliwość, aby Użytkownicy systemu samodzielnie przeprowadzili tzw. archiwizację ręczną. Będzie ona równoważna z tą przeprowadzoną przez operatora systemu.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  30 VI r.2017 r.

  Z początkiem lipca w systemie PBN przeprowadzone będą zmiany organizacyjne oraz zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności. Zakres zmian został opisany tutaj. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.


  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB