Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGiB na obszarze wybranego powiatu w województwie podkarpackim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
ISSN
1732-5587
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
II/2
Strony od-do
623-634
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
modernizacja EGiB, mapa katastralna
en
modernization, land and buildings cadaster (EGiB), cadastral map
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem opracowania jest analiza danych ewidencyjnych z zakresu części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) powiatu strzyżowskiego. Obszar badań obejmuje pięć jednostek ewidencyjnych (gmin): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec, Wiśniowa. W sumie stanowi to 63 obręby ewidencyjne. Badaniem objęto mapy ewidencyjne znajdujące się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie. Badania wykonano w oparciu o klasyfikację udostępnionych na potrzeby pracy (Markowska, 2013) materiałów kartograficznych pod względem formy (mapa analogowa, cyfrowa, numeryczna) oraz skali, daty i techniki wykonania. Głównym celem publikacji jest zbadanie stopnia wykorzystania map katastralnych w EGiB na w/w obszarze w pracach geodezyjnych. Ponadto w pracy poddano ocenie poziom modernizacji i cyfryzacji zasobu EGiB, w celu weryfikacji zamierzeń przeprowadzonego przez ARiMR projektu LPIS. Dodatkowy aspekt publikacji stanowi porównanie otrzymanych wyników z danymi dla województwa małopolskiego, w kontekście tej samej przynależności historycznej tych regionów do ziem byłego zaboru austriackiego.
Język
en
Treść
The subject of the elaboration is an analysis of cadastral data in the graphic part of the cadaster register of land and buildings (EGiB) in the Strzyżów district. The study area includes five register units (communes): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec, Cherry. In total, this represents a 63 cadastral precincts. The study includes cadastral maps located in the resources of the District Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Strzyżów. The study was performed basing on the classification of cartographic materials made available for work (Markowska, 2013) in the form of (analog, digital, numeric maps) and scale, date and technique of realisation. The main objective of this paper is to examine the degree of utilization of cadastral maps in EGiB in the abovementioned area in the surveying works. In addition, the paper evaluates the level of modernization and digitization resource EGiB, in order to verify the objectives of the LPIS project carried out by ARiMR. An additional aspect of the paper is to compare the results with the data for the voivodship of Malopolska, in the context of the same belonging history of these regions to the lands of the former Austrian annexed territory
Inne
System-identifier
UR08c5a4917377429a9ffc02268f646d66
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych