DIAGNOZA SKUTKÓW POLITYKI PODATKOWEJ GMIN W POLSCE W LATACH 2003–2015
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
451
Strony od-do
468-478
Numer tomu
2016
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
polityka podatkowa gmin, potencjał dochodowy gmin, podatki i opłaty lokalne,
finanse jednostek samorządu terytorialnego
angielski
municipial tax policy, the revenue potential of municipalities, local fees and taxes,
municipal finance
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celami artykułu są zbadanie i ocena skutków finansowych polityki podatkowej prowadzonej przez gminy w latach 2003–2015 z uwzględnieniem niektórych determinujących ją czynników. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych podatków lokalnych, a następnie dokonano oceny polityki podatkowej jako całości. W oparciu o przegląd literatury przedmiotu i przeprowadzone badania, w których wykorzystano dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, stwierdzić można, że pomimo negatywnych konsekwencji wynikających z rezygnacji z części dochodów własnych w postaci nierównowagi budżetowej i rosnącego zadłużenia, gminy prowadziły raczej liberalną politykę podatkową i nie dążyły do maksymalizacji dochodów własnych.
Język
angielski
Treść
The aim of this article is to examine and evaluate the nature and financial effects of fiscal policy performed by the municipalities in Poland in the years 2003–2015, taking into account selected factors that determine the policy. The analysis was conducted in relation to particular local taxes, and then the tax policy as a whole was evaluated. The study was based on the data gathered by the Ministry of Finance and the Central Statistical Office. It can be concluded that despite the negative consequences of forgoing of the part of own revenues in the form of budgetary imbalances and rising debt, municipalities conducted fairly liberal tax policy and did not aim to maximize their own revenues.
Inne
System-identifier
PX-589894bb82cecc3cf9292548
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych