Changeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996-2005 years
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering. A
ISSN
1898-6188
EISSN
2084-4530
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
11
Strony od-do
1295-1303
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
osad denny, metale ciężkie, zbiornik zaporowy
en
bottom sediments, heavy metals, dam reservoir
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy badano zmienność zawartości wybranych metali ciężkich w osadach dennych pochodz ących ze zbiornika zaporowego w Krempnej, zlokalizowanego w górnym odcinku rzeki Wisłoki, w województwie podkarpackim. W latach 1996–2005 osad pobierano 4-krotnie. W uzyskanym materiale oznaczono zawartości chromu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu metodą ASA. Badane osady charakteryzowały się zmiennym stężeniem analizowanych metali ciężkich. Zawartość miedzi była w zakresie 8,4–49,16 mg kg–1, cynku 28–98 mg kg–1, chromu 8,7–70 mg kg–1, niklu 20,53–74,5 mg kg–1, ołowiu 7,7–64,3 mg kg–1, kadmu 0,1–0,6 mg kg–1. Stężenia badanych metali ciężkich w osadzie dennym zbiornika w Krempnej odniesiono do wartości dopuszczalnych, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. Zawartości metali ciężkich nie przekraczały zawartości dopuszczalnych. Analizowany materiał wykazywał podwyższone stężenia miedzi, chromu, niklu i ołowiu, znacznie przekraczające tło geochemiczne osadów Polski wg PIG. Szczególnie wysokie stężenie niklu kwalifikują osad do III klasy jako zanieczyszczony. W analizowanym okresie badawczym 1996–2005 materiał denny nie wykazywał wyraźnych skłonności do nadmiernej kumulacji oznaczonych pierwiastków. Stężenia metali ciężkich ulegały wahaniom w poszczególnych latach badań, stwierdzono brak jednoznacznych trendów malejących czy rosnących.
Język
en
Treść
The presented study was aimed to analyze the variability of the selected heavy metal content in bottom sediments from a dam reservoir in Krempna, located in the upper part of the river Wisloka, in the Subcarpathian Voivodeship. The concentrations of the analyzed heavy metals in the examined sediments were variable. The copper content ranged from 8.4–49.16 mg kg–1, zinc 28–98 mg kg–1, chromium 8.7–70 mg kg–1, nickel 20.53–74.5 mg kg–1, lead 7.7–64.3 mg kg–1and cadmium 0.1–0.6 mg kg–1. The heavy metal concentrations in the bottom sediments of the Krempna reservoir were referred to the limit values that inform whether the material is contaminated. The contents of heavy metals did not exceed the limit content. The analyzed material was characterized by elevated concentrations of copper, chromium, nickel and lead, far beyond the geochemical background of the Polish sediments given by the Polish Geological Institute. Particularly high concentrations of nickel qualify the sediment as the class III, ie as contaminated. In the analyzed study period of 1996–2005 the bottom sediments showed no clear tendency to excessive accumulation of the examined elements. Heavy metal concentrations fluctuated in different years of the sediment collection, however there was no clear decreasing or increasing trend.
Inne
System-identifier
UR97c8691427954e7f9575608fce676162
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych