Kulinaria we frazeologii śląskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Opolski)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0076-0390
EISSN
2450-9310
Wydawca
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Komisja Językowa
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
247-264
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kulinaria
frazeologia śląska
paremiologia
en
cooking
Silesian phraseology
paremiology (maxims)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pożywienie jako jeden z najważniejszych składników egzystencji człowieka, oprócz swej podstawowej funkcji zaspokajania głodu, jest również istotnym elementem kultury oraz struktury semantycznej języka - o czym świadczą liczne językoznawcze opracowania tego wycinka polskiej leksyki. Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wybranych śląskich związków frazeologicznych, w których komponentem jest wyraz należący do kategorii kulinariów, rozumianych jako gotowe potrawy, będące wytworem sztuki kulinarnej lub jako wszystko to, co związane jest z przyrządzaniem i gotowaniem potraw. Omawiane frazeologizmy mogą zatem zawierać komponent będący nazwą konkretnej potrawy, jej składników, napojów czy naczyń kuchennych lub czynności związanych z przygotowywaniem potraw. Artykuł ma na celu pokazanie obrazu pewnego wycinka rzeczywistości utrwalonego we frazeologii gwarowej oraz wskazanie funkcji jakie pełnią związki wyrazowe zawierające w swym składzie nazwy kulinariów.
Język
en
Treść
Food, as one of the most important components of human existence, in addition to its primary function associated with satisfying hunger, is also essential element of culture and language - as evidenced by the numerous linguistic studies of that segment of the Polish vocabulary. The aim of this paper is to present and discuss selected Silesian collocations where the main component belongs to the wide category of cooking, understood as ready meals, the products of cookery or the entire process of preparing the food. Discussed idioms may include a component, which is the name of a specific dish, its ingredients, beverages, cookware or activities related to the preparation of dishes. The main purpose of this article is to show some segment of reality settled in dialectai phraseology and to identify functions performed by the expressive compounds containing in its composition the culinary names.
Inne
System-identifier
UO3a83c6f0347144bf9966679d8dab441d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych