Cztery regulaminy porządkowe ustanowione przez podmioty prywatne – raport z badań
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem
ISSN
2080-1084
EISSN
Wydawca
Akademia Leona Koźmińskiego
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
401- 424
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,045
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
analiza regulaminów
praca badawcza
raport z badań
angielski
by-laws analysis
research
research report
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przenoszenie zadań zwyczajowo zarezerwowanych dla organów państwowych na podmioty prywatne jest faktem. Wiąże się to jednak z przekazaniem na rzecz tych podmiotów części kompetencji w kreowaniu praw i obowiązków jednostki. Najczęściej władczą formę wyrazu ich woli pełnią regulaminy. Charakteryzują się one różną formą, treścią, a nawet funkcją. Jednocześnie jednak regulaminy, zależąc wyłącznie od woli podmiotów prywatnych, niejednokrotnie zbyt dalece ingerują w sferę wolności i praw ich odbiorców. Tym samym badania dotyczące ich istoty i przede wszystkim treści, w kontekście postępującego i skomplikowanego procesu „prywatyzacji bezpieczeństwa”, wydają się tym istotniejsze. Stąd w opracowaniu podjęto się próby analizy opatrzonej krótkim komentarzem wobec postanowień regulaminów pływalni publicznych, imprezy masowej, obiektu (terenu) sportowego, a także klubu nocnego.
Język
angielski
Treść
Transfering duties customarly designated for public entities to private entities is a fact. It is connected with delegating on them a part of legal power in creating rights and duties of individuals. A vast majority of their domineeringly will is commonly stated on the grounds of by-laws. By-laws have different form, content and even different function. At the same time, depending only on the will of private entities several times interfere in the freedom and the rights of their addressee. That is why scientifical research concerning their essence and content, including a progressive and complicated process of “privatisation of public safety” seem to be more and more important. On the ground of this research, several by–laws laid down by private entities are being analysed.
Inne
System-identifier
PX-5a12c0f8d5de6ebfac32e14a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych