"Zmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EKONOMISTA
ISSN
0013-3205
EISSN
Wydawca
Key Text
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
517-544
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,23
Słowa kluczowe
PL
Nadzór nad rynkiem finansowym
System finansowy
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)
Kryzys finansowy
Unia bankowa
EN
Financial market supervision
Financial system
European System of Financial Supervision (ESFS)
Financial crisis
Banking union
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest ocena modeli nadzoru finansowego istniejących na świecie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy obecne zmiany, jakie mają miejsce w nadzorze nad rynkiem finansowym, będą w stanie poprawić efektywność nadzoru oraz ograniczyć konsekwencje następnych kryzysów. Artykuł zawiera dwa interesujące wnioski. Po pierwsze, nie istnieje jeden optymalny model nadzoru finansowego, którego wprowadzenie przyczyniłby się do zasadniczego wzrostu stabilności systemów finansowych. Zarówno model zintegrowany, który istnieje w Polsce, jak też model sektorowy, który posiadają Stany Zjednoczone, mają swoje wady i zalety. Wydaje się jednak, iż model zintegrowany, niezależny od banku centralnego, nie pozwala na szybkie i efektywne reakcje na rynku finansowym podczas turbulencji finansowych. Po drugie, nie jest pewne, czy obecny kształt nadzoru finansowego, jaki proponuje Unia Europejska, przyczyni się do większej stabilności systemów finansowych w UE. Wspólny nadzór tylko dla krajów strefy euro nie powinien negatywnie wpłynąć na sytuację sektora bankowego w krajach spoza strefy, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
Język
EN
Treść
The aim of the paper is to assess various models of financial supervision existing in the world, trying to answer the question whether current changes in the shape of the supervision over financial markets can improve the effectiveness of the oversight and reduce the consequences of future crises. The paper brings two interesting conclusions. First, there is no single optimal model of financial supervision whose introduction could radically increase the stability of the financial systems. Both the integrated model existing in Poland and the sectoral model used in the United States have their virtues and shortcomings. However, the integrated oversight model, independent of the central bank, does not allow to react effectively and quickly to a turbulence in financial markets. Second, it is not certain whether the system of financial supervision now proposed in the European Union will contribute to more stability in the financial markets of Europe. The common financial oversight for euro area should not influence adversely the condition of the banking sector in the remaining EU countries, including Central Eastern Europe. (original abstract)
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
19319