"Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE
ISSN
2084-3356
EISSN
2300-858X
Wydawca
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
85-101
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,73
Słowa kluczowe
PL
kryzys finansowy
działalność banków
dyscyplina rynkowa
regulacje bankowe
Unia Bankowa
EN
financial crisis
market discipline
banking regulations
the Banking Union
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cel: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania (1) jak zreformować sektor bankowy, aby regulacje były skuteczne, oraz (2) jakie mechanizmy dyscyplinują zachowania banków i jak te zachowania zależą od środowiska instytucjonalnego. Metodologia: Aby osiągnąć postawione cele, w artykule wykorzystano analizę probitową na danych panelowych obejmujących lata: 1995–2006 dla całego okresu oraz dla lat: 1999–2004 i 2004–2006, dla ponad 350 banków z krajów OECD. Wnioski: Wyniki badania jednoznacznie opowiadają się za regulacjami bankowymi, nie zaś za pozostawieniem nadzoru sektora bankowego dyscyplinie rynkowej. Wyniki badania dowodzą, że zachowanie banków w dużej mierze zależy od środowiska instytucjonalnego. Dlatego podajemy w wątpliwość, czy obecnie proponowane reformy regulacyjne, które mają jednorodny charakter, będą efektywne w dyscyplinowaniu banków. Praktyczne implikacje: Opracowanie jest nowatorskie i stanowi wkład do dyskusji dotyczącej skutecznych reform sektora bankowego, w celu uniknięcia kolejnego kryzysu w przyszłości. Jedni uważają, że regulacje sektora bankowego nie powinny być daleko idące, inni – iż regulacje są potrzebne, co pokazał kryzys fi nansowy w latach 2007–2011. Oryginalność: Wyniki badań ilościowych na szerokiej próbie badawczej zastosowane do aspektów regulacyjnych.
Język
EN
Treść
Purpose: The aim of the paper is to answer the questions (1) whether the reforms of the regulations in the banking sector were effective and (2) which mechanisms discipline the behavior of banks. Moreover, we also raise a question how the behavior of banks depends on the institutional environment. Methodology: To achieve the objectives, the article uses probit analysis on panel data covering the years: 1995– 2006 for the entire period, and for years: 1999–2004 and 2004–2006 for 350 banks from OECD countries. Findings: The quantitative results clearly argue for banking regulation, rather than leaving the supervision of the banking sector market discipline. However, the survey results also show that the behavior of banks depends largely on the institutional environment. Therefore, we questioned whether the currently proposed regulatory reforms that are homogeneous in nature will be effective in disciplining banks. Practical implications: Among many reforms that are proposed the most important concerns are ones on banking regulation. Some believe that regulation of the banking sector should not be such useful, others believe that regulations are needed, which showed the fi nancial crisis in 2007–2011. Originality: The results of quantitative research on the broad sample, applied to the regulatory aspects.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
19318
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych