"Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA
ISSN
1733-2842
EISSN
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
66
Strony od-do
123-134
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
wycena, sprawozdawczość, rynek regulowany
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cel – W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego, którego celem jest zmierzenie wpływu na wycenę rynkową kapitału własnego stosowania w sprawozdaniach fi nansowych spółek giełdowych zasady memoriału i konserwatyzmu warunkowego. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metodologii istotności dla wyceny na próbie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na próbach porównywalnych spółek giełdowych z Niemiec i Francji. Badaniem objęto spółki sporządzające skonsolidowane sprawozdania fi nansowe zgodne z MSSF w latach 2005–2011. Wynik – Wyniki badania pokazują, że istotność wyniku fi nansowego netto dla wyceny jest podobna wśród spółek polskich i w próbach porównywalnych spółek z Niemiec i Francji. Wycena rynkowa kapitału własnego spółek jest modyfi kowana przez zmienne reprezentujące udział składników memoriałowych w wyniku fi nansowym, asymetrię w rozpoznawaniu zysków i strat, udział wartości niematerialnych i prawnych w sumie aktywów, przy czym pomiędzy zmiennymi zaobserwowano istotne interakcje. Oryginalność/wartość – Badanie przeprowadzono na podstawie porównania międzynarodowego z zastosowaniem prób porównywalnych, co pozwoliło na kontrolowanie wpływu czynników strukturalnych na wyniki. Pokazano, że różnice w istotności dla wyceny między spółkami polskimi a spółkami z rynków rozwiniętych można wyjaśnić za pomocą cech sprawozdań finansowych badanych spółek. Artykuł podejmuje niedyskutowane do tej pory w polskiej literaturze
Inne
System-identifier
18859