Nasiennictwo ziemniaka w Polsce: uwarunkowania przyrodnicze, odmianowe i rynkowe
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
129-142
Numer tomu
268
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nasiennictwo ziemniaka
wirusy
wektory
odmiany
en
cultivars
seed potato
vectors
viruses
Streszczenia
Język
pl
Treść
W Polsce zmieniają się uwarunkowania przyrodnicze, odmianowe i rynkowe mające wpływ na produkcję nasienną ziemniaka. Zmniejszający się areał uprawy ziemniaka sprawia, że zwiększa się izolacja przestrzenna między poszczególnymi plantacjami tej rośliny, w konsekwencji maleje liczba źródeł wirusów w środowisku. Zwiększa się powierzchnia plantacji nasiennych (koncentracja produkcji) oraz maleje presja niektórych gatunków mszyc, wektorów chorób wirusowych ziemniaka. Zmiany te są korzystne dla nasiennictwa. Jednocześnie wzrasta w nasiennictwie udział odmian podatnych na wirusy. Są to w większości odmiany hodowli zagranicznej. Ten czynnik utrudnia produkcję nasienną. Ważnym zadaniem jest odbudowa nasiennictwa ziemniaka w Polsce. Z czynników rynkowych najważniejsze znaczenie ma zwiększenie popytu na kwalifikowany materiał nasienny.
Język
en
Treść
In Poland, the changing natural, varietal and market conditions affect the production of seed potatoes. Decreasing potato acreage causes increasing spatial isolation between the plantations of this plant, and in a consequence decreases the number of sources of virus in the environment. The size of seed plantations is growing (concentration of production) and the pressure of certain species of aphid vectors of virus diseases of potato decreases. These changes are favourable for seed production. At the same time the share seed varieties susceptible to viruses increases. They are mostly varieties from foreign breeding companies. This factor makes it difficult to produce seed. An important task is to rebuild the seed potato production in Poland. Among the market factors, to increase the demand for certified seed material is the most important one.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
604797