Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość bulw odmian jadalnych ziemniaka uprawianych na glebie średniej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
97-106
Numer tomu
267
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
jakość bulw
nawożenie N
plon
ziemniak
en
fertilization N
potato
tuber quality
yield
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania przeprowadzono w Boninie k. Koszalina na północy Polski w latach 2008–2010 na glebie średnio-zwięzłej. Ich celem było określenie wpływu różnych dawek nawożenia azotem na plon bulw w tym plon frakcji sadzeniaków, plon skrobi oraz niektóre cechy jakości bulw trzech nowych odmian jadalnych ziemniaka (Promyk, Tetyda, Wiarus). Wszystkie należą do grupy odmian średnio wczesnych i wszystkie były wpisane do krajowego rejestru w 2008r. W badaniach zastosowano 4 poziomy nawożenia: 40; 80; 120 i 160 kg N•ha-1. Odmiana Tetyda (odznaczała się najwyższym potencjałem plonotwórczym. Uzyskany średni (ze wszystkich stosowanych poziomów nawożenia) plon ogólny, handlowy i plon bulw dużych wyniósł odpowiednio 55,5; 52,8 i 43,1 t•ha-1 i był istotnie wyższy niż plon bulw odm. Promyk (odpowiednio: 41,8; 36,8 i 22,9 t•ha-1) i Wiarus (odpowiednio 41,4; 39,3 i 32,2 t•ha-1). Najwyższy plon frakcji sadzeniaków o kalibrażu 30-50 mm wydała odm. Promyk. Wyniósł on średnio 18,4 t•ha-1 i był istotnie wyższy niż plon sadzeniaków odm. Tetyda (średnio 12,0 t•ha-1) i Wiarus (zaledwie 8,9 t•ha-1). Najniższym plonem skrobi charakteryzowała się odm. Promyk (średnio 5,85 t•ha-1). Był on istotnie niższy niż u odm. Tetyda (7,16 t•ha-1) i Wiarus (6,29 t•ha-1). Odmiany Promyk i Wiarus dla wytworzenia maksymalnego plonu bulw na jednakowym poziomie wynoszącym 47,9 t•ha-1, potrzebowały różnych dawek N. Wyższej dawki (127 kg N•ha-1) wymagała odmiana Wiarus, a niższej o 14 kg N•ha-1 odmiana Promyk (113 kg N•ha-1). Z kolei zapotrzebowanie roślin odmiany Tetyda dla uzyskania maksymalnego plonu bulw na poziomie 65 t•ha-1 wyniosło 133 kg N•ha-1. Poziom nawożenia N nie miał istotnego wpływu na ubytki bulw spowodo¬wane parowaniem, kiełkowaniem i gniciem (razem) podczas długotrwałego przechowy¬wania ani na udział bulw z objawami pustowatości...
Język
en
Treść
The study was conducted in the northern region of Poland (Bonin near Koszalin) during years 2008–2010 on medium-heavy soil. The aim of the study was to determine the impact of four doses of nitrogen fertilization (40, 80, 120 and 160 kg N•ha-1) on tuber yield, including total, marketable, large tubers and seed tubers yield classes for three new varieties of table potatoes (Promyk, Tetyda, Wiarus). All of them are classified as mid-early cultivars and all were registered in 2008 into Polish national List of Agricultural Plant Varieties. Fertilizer influence on starch yield and some quality features was also evaluated. The highest yield was observed for variety Tetyda. The average (from all levels of applied fertilizer), total, marketable and large tuber yields were respectively: 55.5, 52.8 and 43.1 t•ha-1 for this variety and were significantly higher than for variety Promyk (respectively: 41.8, 36, 8 and 22.9 t•ha-1) and Wiarus (respectively 41.4; 39.3 and 32.2 t•ha-1). In the class of seed yield (size 30-50 mm) highest yield was produced by variety Promyk. It amounted to an average of 18.4 t•ha-1 and was significantly higher than for Tetyda (12.0 t•ha-1) and Wiarus (8.9 t•ha-1). The lowest yield of starch was observed for variety Promyk (average 5.85 t•ha-1). It was significantly lower than for the variety Tetyda (7.16 t•ha-1) and Wiarus (6.29 t•ha-1). Different doses of nitrogen fertilization were needed by varieties Promyk (113 kg N•ha-1) and Wiarus (127 kg N•ha-1) to produce similar maximum yield of tubers (47.9 t•ha-1). The variety Tetyda needed 133 kg N•ha-1 to produce maximum tuber yield (65 t•ha-1). The dose of nitrogen fertilization had no significant effect on the losses due to evaporation, rot and sprouting (counted together) and the number of tubers with hollow centre...
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
602872