Uszkodzenia miąższu bulw powodowane przez szkodniki glebowe a wartość technologiczna ziemniaków jadalnych i dla przetwórstwa
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
161-170
Numer tomu
273
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
drutowce
pędraki
przetwórstwo ziemniaka
rolnice
szkodniki glebowe
uszkodzenia
en
cutworms
defects
grubs
potato processing
soil pests
wireworms
Streszczenia
Język
pl
Treść
Uszkodzenia miąższu bulw powodowane przez szkodniki glebowe, w szczególności drutowce z rodzaju Agriotes spp., pędraki (Scarabaeidae) i gąsienice rolnic (Noctuinae), widoczne często po zbiorze, są obecnie dużym problemem. Nasilenie uszkodzeń obserwuje się lokalnie w stanowiskach, w których rozwój larw był ułatwiony (po ugorach i oszczędnej agrotechnice oraz monokulturach). Bulwy z takich plantacji, bez ochrony, na etapie konfekcjonowania lub przetwarzania mają niską jakość wizualną i technologiczną. Głębokość wżerów powodowanych przez larwy (płytkie lub głębokie uszkodzenia miąższu), a szczególnie ich ilość, uzależniona jest od liczebności populacji larw na polu i długości okresu wegetacji. Z zewnątrz uszkodzenia te widoczne są jako otwory o małej średnicy (do 2 mm), na przekroju bulwy jako kanały o nieregularnym kształcie (drutowce) zanieczyszczone odchodami, jak też duże otwory zewnętrzne i głębokie jamy wewnątrz miąższu (pędraki, rolnice). Przy stosowaniu nowoczesnych technologii i w obrocie ziemniakami pożądana jest wysoka jakość produktu, bez wyraźnych pogryzień przez szkodniki i objawów chorobowych. Niska jakość bulw przyczynia się do zmniejszenia sprzedaży na rynku lub dla przetwórstwa, co skutkuje niskim rachunkiem ekonomicznym, a nawet finansową stratą. Uszkodzone silnie bulwy nie nadają się do produkcji frytek, chipsów, talarków, kostki oraz mrożonek. Zakłady przetwórcze podchodzą bardzo restrykcyjnie do wszelkich uszkodzeń bulw (mechanicznych i powodowanych przez szkodniki lub patogeny), gdyż oznaczają one późniejsze problemy w procesie technologicznym. W jesiennej ocenie laboratoryjnej bada się stopień uszkodzeń i jakość bulw, które następnie mają trafić na linię przetwórczą. W zakładach produkujących frytki i czipsy stosowany jest system punktowy za dostarczony produkt, w którym partia bulw poniżej określonej wartości nie jest akceptowana, natomiast bulwy z oceną powyżej średniej są kupowane od producenta z odpowiednią premią.
Język
en
Treść
Damage of tuber flesh by soil pests, in particular wireworms — larvae of genus Agriotes spp., grubs (Scarabaeidae larvae) and cutworms (caterpillars of Noctuinae), often observed after the harvest, is an increasing problem at present. The severe damages occur locally, in the fields where larval development was facilitated (potatoes grown after fallows, insufficient agricultural procedures, monocultures). Tubers harvested from such unprotected fields, are characterized by low visual quality and low technological value. The quantity and density of pits (shallow or deep flesh damage) caused by the larvae depends on the population of larvae in the field and the length of the growing season. The damage appears as holes of small diameter (2 mm), inside the tubers as channels of irregular shape (refers to wireworms), as well as the outer holes and large deep cavities within the parenchyma (refers to grubs and cutworms). When modern technologies are applied and in potato trade, a high quality product is required, without visible injuries caused by pests and without symptoms of diseases. Low-quality of tubers can cause a decrease of sale for the market and for the processing, and low cost-efficiency or even losses. Damaged tubers are not suitable for the production of French fries, crisps, slices, cubes and other frozen products. Processing factories are very restrictive to any damage of tubers (caused mechanically, by pests and pathogens), which can cause problems later in the technological process. During the laboratory evaluation in autumn, a degree of damage and the quality of the tubers for processing is assessed. Potato processing factories are using a point system to evaluate the delivered product, in which the lots below a specified value are rejected, while tubers of above average quality are bought and properly granted.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
606300