Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część I. Niechemiczne metody ochrony
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
129-143
Numer tomu
273
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
agrofagi
definicje IP i IPM
niechemiczne metody w IPM
ochrona roślin
ziemniak
en
agrophages
IP and IPM definitions
non-chemical methods
plant protection
potato
Streszczenia
Język
pl
Treść
Od 1. stycznia 2014, wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania zasad Integrowanej Ochrony Roślin (IPM), zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE oraz rozporządzeniem nr 1107/2009. W pracy omówiono definicje dotyczące integrowanej ochrony roślin i określono różnice między IPM (integrowaną ochroną roślin) a IP (integrowaną produkcją roślin). W ochronie upraw ziemniaka stosuje się więcej fungicydów niż w innych uprawach. Zintegrowana ochrona wymaga zatem połączenie różnych metod postępowania, aby utrzymać niski poziom grzybowych i bakteryjnych patogenów, szkodników i chwastów i jednocześnie zachować dobrą jakość środowiska. Wyniki wieloletnich badań prowadzonych w uprawach ziemniaka przez zespół autorów oraz dane literaturowe pozwoliły uszeregować ważne elementy integrowanej ochrony ziemniaka, wykorzy¬stywane w uprawach ziemniaka na wszystkich etapach jego rozwoju. Działania stosowane w ochronie można podzielić na działania strategiczne i taktyczne. Działania strategiczne (niechemiczne metody) mające na celu zmniejszenie nasilenia i presji agrofagów wykorzystujące elementy, takie jak płodo¬zmian, nawożenie, wybór odmiany i działania ograniczające źródła infekcji zostały przedstawione w tej części pracy.
Język
en
Treść
Since 1st January of 2014, all countries of the European Union are under an obligation to apply the principles of Integrated Pest Management (IPM) in accordance with Directive 2009/128/EC and Regulation No 1107/2009. In this paper the definitions relating to the integrated pest management are discussed and the differences between the IPM (integrated plant protection) and the IP (integrated plant production) are defined. More fungicides are applied to protect potato crops than in any other crop. Integrated management therefore requires a combination of management techniques in order to keep fungal and bacterial pathogens, pests and weeds at low levels and at the same time to maintain the quality of the environment. The results of long-term experiments carried out by a team of authors and the literature data allowed to arrange the most important, non-chemical elements of the IPM of applied in potato crops at all stages of its development. Control measures can be divided in strategic and tactical measures. Strategic measures (non-chemical methods), aiming at reducing the occurrence of agrophages and the infection pressure, such as rotation, fertilization, cultivar choice and measures to limit primary inoculum sources, are presented in this part of the work.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
606280