Ochrona ziemniaka zgodna z zasadami integrowanej ochrony roślin Część II. Metoda zrównoważonej chemicznej ochrony ziemniaka
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
ISSN
0373-7837
EISSN
Wydawca
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
145-159
Numer tomu
273
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
chemiczne zwalczanie
IPM
patogen
szkodnik
ziemniak
en
chemical control
IPM
pathogen
pest
potato
Streszczenia
Język
pl
Treść
Działania stosowane w integrowanej ochronie roślin (IPM) można podzielić na działania strategiczne i taktyczne. Działania taktyczne obejmują elementy zrównoważonej ochrony chemicznej, takie jak wybór środka ochrony roślin, liczby aplikacji i wykorzystanie systemów decyzyjnych (DSS) w ochronie przed patogenami czy zastosowanie progów ekonomicznej szkodliwości w zwalczaniu szkodników. Według obowiązujących zasad integrowanej ochrony metodę chemiczną można stosować jedynie w razie niezbędnej konieczności, w momencie istotnego zagrożenia lub po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości zwalczanego agrofaga. Przed zastosowanie ochrony chemicznej ważne jest również monitorowanie chronionej uprawy ziemniaka i prognozowanie zagrożeń. W zwalczaniu zarazy ziemniaka ciągłe śledzenie zmian sprawcy i charakteryzowanie inwazyjnych genotypów jest wstępnym i koniecznym warunkiem działań IPM i zrównoważonego stosowania fungicydów. Zmiany w populacjach P. infestans wpływają bezpośrednio na możliwość wykorzystania odporności odmian, wiarygodność systemów ostrzegających przed wystąpieniem choroby i skuteczność działania fungicydów. Strategie zwalczania mogą opierać się na harmonogramach zabiegów, wykonywanych z większą lub mniejszą częstotliwością albo bazować na zaleceniach DSS. DSS łączy wszystkie istotne informacje by wygenerować informację dotyczącą terminu zabiegu, zwiększa skuteczność zwalczania bez zwiększenia ryzyka, może także być użyty by uzasadnić potrzebę zastosowania fungicydu. W pracy przedstawiono także zasady i możliwości właściwego zwalczania szkodników bez zwiększania ilości pestycydów i zmniejszenia skuteczności ochrony (np. wykorzystanie progów szkodliwości, wykorzystanie środków biologicznej ochrony).
Język
en
Treść
Control measures in integrated pest management (IPM) can be divided into strategic and tactical measures. Tactical measures include elements of sustainable chemical protection such as pesticide choice, limiting the number of sprays and use of decision support systems (DSS) in control of pathogens or using economic thresholds of harm in control of pests. According to the obliging principles of integrated pest management, chemical method can be used only in case of necessity, at the time of significant risks or above the threshold of economic harm of controlled agrophages. Before the application of chemical protection, it is also important to monitor the protected potato crop and to forecast risks. In control of potato late blight constant monitoring of populations and characterization of invasive genotypes are prerequisite and necessary for the deployment of IPM measures and sustainable using of fungicides. Changes in P. infestans populations directly influence the deployment of resistant cultivars, the reliability of disease warning systems and the efficacy of fungicides. A control strategy can be based on a schedule with more or less fixed intervals or based on recommendation derived from a DSS. DSSs integrate all relevant information to generate spraying advice, increase the efficacy of control without increasing risk and can also be used to justify fungicide inputs. In the paper we also presented the principles and the possibility of proper pest control without a decrease in protection efficacy and increasing of pesticides input into the environment (eg. use of the threshold of economic harm or use of biological products in protection).
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
606295