„Gdzie wspólne jest krążenie rzeczy”. Przyleganie sztuk pięknych i literatury. Egzemplifikacje
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wzornictwa (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
226
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Miejsce wydania
Koszalin
ISBN
9788373653368
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11,10
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Streszczenia
Język
en
Treść
Iwona Mikołajczyk’s book |”Gdzie wspólne jest krążenie rzeczy”. Adhere of art and literature. Exemplification is a set of articles, devoted to prob-lem of connection between word and image. As the title indicates, the source of this phenomenon according to the author, sticks in mentality of sender and receiver of the culture creation. An artistic reflection is being born in its area, shifted onto creative action and work visualization, arise in the process of perception. Adhere of both mind images, those originat-ed at author and those at receiver, is caused by civilization, culture, philo-sophical or world-view context, common for them. Next chapters of the book proves that. First of them is Przyległość strukturalna: Partenon a Król Edyp Sofoklesa. Contribution to aesthetic studies includes structure analysis of Greek temple in the analogy to ancient drama texture. Not the common structure solutions, but adhere on the imaging level is the leading topic of the next parts of the book. In episode Epistemologia romantyczna: Kor-dian Słowackiego i Wędrowiec nad morzem z mgieł Friedricha, the author Interprets both works In context of german philosophy in early 21st centu-ry and romantic theory of colour by Goethe and Runge, what helps to refresh the view on polish drama. In episode Proza Schulza wobec neo-plastycyzmu Mondriana presents the world creating methods, exhibited in stories of the author from Drohobycz. Iwona Mikołajczyk finds the paral-lels for them in theory of neoplastysm by Piet Mondrian. Whereas in the part Dialektyka pop-artu: od Trzech flag Johnsa do Wojny polsko-ruskiej Masłowskiej she analysys the flag motive In pop-art, by locating both works in creative dialectics from modernism to postmodernism. In epi-sode Perspektywa malarska a literatura diachronic expression proves, that In the space of ages writers and the poets, when organizing elements of the shown world, were using painting perspective rules from aggrega-tive in Homer’s Iliad and systemic in Middle Age to twentieth-century aesthetic perspective.
Język
pl
Treść
Książka Iwony Mikołajczyk „Gdzie wspólne jest krążenie rzeczy”. Przyleganie sztuki i literatury. Egzemplifikacje jest zbiorem artykułów, poświęconych problemowi związków słowa i obrazu. Jak wskazuje tytuł, źródło tego zjawiska, zdaniem autorki, tkwi w mentalności nadawcy i odbiorcy dzieła kultury. To w jego obszarze rodzi się refleksja artystyczna, przekładana na konkretne działania twórcze, oraz wizualizacja/wizualność dzieła, powstająca w procesie percepcji. Przyleganie obu obrazów umysłowych, tych powstających u autora, i tych odbiorcy, uwarunkowane jest wspólnym dla nich kontekstem cywilizacyjnym, kulturowym, filozoficznym czy światopoglądowym. Dowodzą tego kolejne rozdziały książki, z których pierwszy Przyległość strukturalna: Partenon a Król Edyp Sofoklesa. Przyczynek do studiów estetycznych zawiera analizę struktury świątyni greckiej w analogii do budowy dramatu antycznego (morfologiczne paralele tryglifów i metop a epeisodionów i stasimonów). Już nie wspólne rozwiązania strukturalne, lecz przyleganie na poziomie obrazowania stanowi temat przewodni kolejnych części książki. W rozdziale Epistemologia romantyczna: Kordian Słowackiego i Wędrowiec nad morzem z mgieł Friedricha autorka interpretuje obydwa dzieła w kontekście niemieckiej filozofii początku XIX wieku oraz romantycznej teorii koloru Goethego i Rungego, co pozwala odświeżyć spojrzenie na dramat polski. W rozdziale Proza Schulza wobec neoplastycyzmu Mondriana ukazuje metody kreowania świata przedstawionego w opowiadaniach twórcy z Drohobycza, znajdując dla nich paralele w teorii neplastycyzmu Pieta Mondriana, zaś w części pod tytułem Dialektyka pop-artu: od Trzech flag Johnsa do Wojny polsko-ruskiej Masłowskiej analizuje motyw flagi w sztuce pop-artu, rozpinając obydwa dzieła w dialektyce twórczej od modernizmu po postmodernizm. Rozdział Perspektywa malarska a literatura. Ujęcie diachroniczne dowodzi, iż na przestrzeni wieków pisarze i poeci, organizując składniki świata przedstawionego, stosowali zasady perspektywy malarskiej od agregatowej w Iliadzie Homera i systemowej w średniowieczu po dwudziestowieczną perspektywę estetyczną.
Cechy publikacji
discipline:Historia sztuki
discipline:Literaturoznawstwo
discipline:History of art
discipline:Literature
Scholarly monograph
Monografia naukowa.
Inne
System-identifier
PX-5698855e810641ecf918efc8