Nowe metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym organizmu człowieka.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
189-195
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
fizjologia pracy
wysiłek fizyczny
metody oceny
klasyfikacja
obciążenie fizyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Wstęp: Względne obciążenie wysiłkiem fizycznym (% VO2max) jest ilorazem zapotrzebowania na tlen (VO2) podczas wysiłku fizycznego i maksymalnego poboru tlenu (VO2max) przez organizm człowieka, a jego ocena wymaga przeprowadzenia próby wysiłkowej. Względne obciążenie wykazuje wysoką korelację m.in. z wentylacją minutową płuc, pojemnością minutową serca, częstością skurczów serca, objętością wyrzutową lewej komory, zwiększeniem stężenia amin katecholowych we krwi, temperaturą wewnętrzną, masą, wysokością i powierzchnią ciała człowieka. Względne obciążenie stanowi kryterium dopuszczalności obciążenia wysiłkowego w pracy zawodowej ludzi zdrowych i chorych. Poza tym w oparciu o względne obciążenie można dokonać dokładniejszej klasyfikacji wysiłku niż na podstawie wydatku energetycznego. Materiał i metody: W oparciu o własne i światowe dane empiryczne oraz prawa wymiany ciepła i mechanikę płynów opracowano model układu regulacji temperatury wraz z elementami układu krążenia i oddychania. Wykorzystanie tego modelu pozwoliło opracować 2 własne metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym. Nie wymagają one wykonania próby wysiłkowej, niezbędna jest tylko znajomość temperatury wewnętrznej (TW) lub częstości skurczów serca w ciągu 1 min (HR) oraz masy (m), wysokości (H) i powierzchni ciała człowieka (AD). Wyniki: Wartości względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym (% VO2max) uzyskane za pomocą własnych, nowych metod nie różnią się istotnie statystycznie od średnich wartości uzyskanych innymi metodami przez innych badaczy. Wnioski: Opracowane, nowe metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym (% VO2max) nie wymagają przeprowadzania badań wysiłkowych, dzięki czemu (po zweryfikowaniu w bardziej szczegółowym eksperymencie) mogą być alternatywą dla obecnie stosowanych metod.
Język
EN
Treść
Background: The relative physical load (% VO2max) is the quotient of oxygen uptake (Vo2) during physical effort and maximum oxygen uptake (VO2max) by the human body. For this purpose the stress test must be performed. The relative load shows a high correlation with minute ventilation, cardiac output, heart rate, stroke volume, increased concentrations of catecholamines in the blood, inner temperature, weight, height and human body surface area. The relative load is a criterion for the maximum workloads admissible for healthy and sick workers. Besides, the classification of effort can be more precise when based on the relative load than on the energy output. Material and Methods: Based on our own and international empirical evidence and the laws of heat transfer and fluid mechanics, a model of temperature control system has been developed, involving the elements of human cardiovascular and respiratory systems. Using this model, we have been able to develop our own methods of determining the relative load, applying only the body core temperature (TW) or heart rate within one minute (HR), body mass (m), height (H), and body surface area (AD) instead of VO2max. Results: The values of the relative physical load (% VO2max) obtained by using our own methods do not differ significantly from those obtained by other methods and by other researchers. Conclusions: The developed methods for determining the relative physical load (% VO2max) do not require the exercise test to be performed, therefore, they may be considered (after verification in an experimental study) a feasible alternative to current methods.
Inne
System-identifier
100 327 886
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych