Ekspozycja na pola elektromagnetyczne a funkcjonowanie układu krążenia - badania własne.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
ISSN
0137-7043
EISSN
Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
9
Strony od-do
30-32
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
24-godz. EKG metodą Holtera
długookresowe monitorowanie ciśnienia tętniczego
średniofalowe obiekty nadawcze
stacje linii radiowych
analiza zmienności rytmu serca
wieloprogramowe obiekty nadawcze
radioserwisy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem bada? była ocena wpływu pól elektromagnetycznych na układ krążenia oraz sprawdzenie, czyi w jakim stopniu częstotliwość pola elektromagnetycznego i poziom ekspozycji wpływa na rodzaj występujących zaburzeń układu sercowo-naczyniowego i regulacji neurowegetatywnej. Badaniami objęto 5 grup pracowników: stacji elektroenergetycznych (50 Hz), średniofalowych obiektów nadawczych (738 ?? 1503 KHz), radioserwisów (150 ?? 170 MHz), wieloprogramowych obiektów nadawczych (VHF 30-300 MHzi UHF 0.3-3 GHz), Stacji Linii Radiowych (brak ekspozycji na pola elektromagnetyczne; charakter i system pracy taki sam, jak w obiektach nieobjętych). Pracownicy SLR stanowili grupę kontrolną. Badaniami objęto łącznie 287 mężczyzn w wieku 21-69 lat. U wszystkich przeprowadzono badania lekarskie: EKG spoczynkowe z analizą zmienności rytmu serca (HRV), 24-h EKG metodą Holtera oraz 24-h monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą ABPM. Analiza wykazała, że poziom ekspozycji nie przekraczał wartości dopuszczalnych przez polskie przepisy higieniczne. Jednakże zaobserwowano zmiany w układzie krążenia, które były skorelowane z parametrami charakteryzującymi ekspozycję i zostały wykryte dzięki zastosowaniu badań długookresowych, które nie są uwzględnione w badaniach profilaktycznych
Język
EN
Treść
Exposition towards electromagnetic fields and its impact on cardiovascular system ?? original researchThe aim of the study was to evaluate the effect of occupational exposure to electromagnetic fields (EMF) on the cardiovascular system. The main problem was to find out to what extent the EMF frequency and exposure level have influence on the type of abnormality recorded. The examinations covered all 5 workers groups (287 men aged 21-69 years) employed at selected power substations (50 Hz), radio service stations (150 - 170 MHz), radio and TV multichannel broadcasting stations (VHF 30-300 MHz and UHF 0.3-3 GHz), AM Broadcast Stations (738 -1503 kHz) and Radio Link Stations (no EMF exposure but characteristic of employment similar to exposed groups). The workers had the following performed: general medical examination, an interview including cardiological and family history, 24-h ECG monitoring, ambulatory blood pressure (ABP) monitoring, and heart rate variability (HRV) analysis. In all cases, the exposure levels were considerably lower than hygienic standards for EMF in Poland. Significant cardiac abnormalities, correlated with the parameters characterizing theexposition were discovered, thanks to the long-term research which would not take the prevention data into account.
Inne
System-identifier
100 327 097