Wpływ mokrego środowiska pracy na wybrane parametry bariery naskórkowej (TEWL i zawartość wody w naskórku) oraz lepkosprężystość skóry u pielęgniarek.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
2353-1339
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
609-619
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
środowisko pracy
pielęgniarka
przeznaskórkowa utrata wody
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Wstęp: Pielęgniarki narażone są na rozwój wyprysku rąk z powodu zawodowej ekspozycji na różne czynniki drażniące, w tym mokre środowisko pracy. Celem badania była ocena wpływu mokrego środowiska pracy na wybrane parametry bariery naskórkowej ?? przeznaskórkową utratę wody (transepidemal water loss ?? TEWL) i zawartość wody w naskórku ?? oraz lepkosprężystość skóry u pielęgniarek. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 90 pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach szpitalnych. Pomiary zostały przeprowadzone w obrębie powierzchni grzbietowej ręki dominującej, przy użyciu urządzenia Cutometer MPA 580, wyposażonego w sondy Tewameter TM 300 i Corneometer CM 825 (prod. Courage&Khazaka, Niemcy). Wszystkie badania odbyły się na terenie szpitali. Podobne badania przeprowadzono w grupie porównawczej osób nienarażonych na czynniki drażniące. Wyniki: W badanej grupie pielęgniarek średnia wartość TEWL wynosiła 15,5 g/godz./m2 i była wyższa niż w grupie porównawczej (12,99 g/godz./m2). Po odrzuceniu skrajnych wyników różnica między grupami okazała się istotna statystycznie (p < 0,05). Średnia zawartość wody w naskórku była niższa w grupie pielęgniarek (37,915) w zestawieniu z grupą porównawczą (40,05), jednak nie była to różnica znacząca statystycznie. Również wyniki pomiaru lepkosprężystości wskazywały na brak istotnych różnic między badanymi grupami. Wykazano słabą zależność parametrów lepkosprężystości od wieku badanych. Wnioski: Wyniki przeprowadzonej instrumentalnej oceny cech biofizycznych skóry wskazują, że praca w mokrym środowisku w umiarkowanym stopniu wywiera negatywny wpływ na stan skóry. Wyższy w porównaniu z grupą porównawczą wskaźnik TEWL i niższa zawartość wody w naskórku u pracowników narażonych na czynniki drażniące odzwierciedla niekorzystne oddziaływanie tych czynników na funkcjonowanie bariery naskórkowej.
Język
EN
Treść
Background: Nurses are prone to develop hand eczema due to occupational exposure to irritants, including wet work. The aim of the study was to evaluate the impact of wet work on selected skin properties, reflecting epidermal barrier function ?? transepidermal water loss (TEWL) and stratum corneum hydration ?? and additionally skin viscoelasticity, in nurses. Material and Methods: Study subjects included 90 nurses employed in hospital wards. Measurements were carried out within the dorsal aspect of the dominant hand, using a Cutometer MPA 580 equipped with Tewameter TM 300 and Corneometer CM 825 (Courage&Khazaka, Germany) probes. Examinations took place on hospital premises. Similar measurements were performed in the control group of females non-exposed to irritants. Results: In the examined group of nurses, mean TEWL was 15.5 g/h/m2 and was higher than in the control group (12.99 g/h/m2). After rejecting the extreme results, the difference between the groups proved to be statistically significant (p < 0.05). The mean value of stratum corneum hydration was lower in the examined group (37.915) compared with the control group (40.05), but the difference was not statistically significant. Also results of viscoelasticity assessment showed no significant differences between studied groups. Conclusions: The results of the assessment of skin biophysical properties show that wet work exerts a moderately adverse impact on skin condition. A higher TEWL value and a lower stratum corneum hydration in workers exposed to irritants reflect an adverse impact of these factors on the epidermal barrier function.
Inne
System-identifier
100 328 188
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych