Zagospodarowanie wielowarstwowych materiałów poeksploatacyjnych metodą chemicznego odzysku
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
7070-7078
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
odpady wielowarstwowe
recykling
odzysk materiałowy
ochrona środowiska
eksploatacja
en
multi-material waste
recycling
material recovery
environmental protection
exploitation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Znaczącą część odpadów komunalnych stanowią opakowania. Zwiększający się stopniowo poziom wymaganego odzysku i recyklingu materiałowego, przy równoczesnym gwałtownym wzroście ilości odpadów opakowaniowych, wymagają rozpowszechnienia efektywnych technologii odzysku materiałowego. Najbardziej kłopotliwy jest odzysk materiałów wielowarstwowych z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opakowań typu TetraPak, których zastosowanie zwiększa się najbardziej dynamicznie. W chwili obecnej procesy odzysku i recyklingu z tych materiałów nie są dostatecznie rozwinięte i rozpowszechnione w porównaniu do innych państw europejskich i w stosunku do krajowych potrzeb. W artykule pokazano strukturę materiałów, które są zawarte w odpadach komunalnych i muszą podlegać procesom odzysku materiałowego, dokonano przeglądu dotychczas stosowanych metod mechaniczno-chemicznych odzysku materiałów z opakowań typu TetraPak z wyróżnieniem chemicznej technologii odzysku materiałowego metodą rozpuszczania za pomocą rozpuszczalników organicznych, wskazując jej wady i zalety. Jednocześnie wskazano możliwość odzysku materiałowego metodami chemicznymi materiałów wielowarstwowych pochodzących z różnorodnych odpadów poużytkowych.
Język
en
Treść
A significant portion of municipal waste are packaging. Gradually increasing the required level of recovery and recycling of materials, while the rapid increase in the amount of packaging waste, require effective dissemination of material recovery technologies. Most hassle makes the recycling of multilayer parts of EOL vehicles as well as TetraPak-type multi-layer packaging, the use of which increases most rapidly. At present, treatment, recovery and recycling of these items are not sufficiently developed and disseminated in comparison to other European countries and in relation to national needs. The article shows the structure of materials that are contained in municipal waste and must be subject to material recovery processes, a review of mechanical and chemical methods used so far to recycle of TetraPak - type packaging with a distinction of the chemical dissolution method using organic solvents, pointing out its pros and cons. Simultaneously, the possibility of chemical recovery of material from a variety of EOL multi-layer waste has been indicated.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
663840