Bearings Vibration Diagnosis Based on Hodograph XY
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1/2014
Strony od-do
10-12
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
maszyna elektryczna, ochrona silnika, drgania, łożyska, pomiary, metoda diagnostyczna
angielski
electrical machine, motor protection, vibrations, bearings, measurement, diagnostic method
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego łożysk bazującą na trajektorii xy drgań. Możliwość wykreślenia trajektorii uzyskuje się dzięki dwóm przetwornikom umieszczonym w osiach X i Y. Amplituda drgań w płaszczyźnie XY jest zawsze większa od wartości rejestrowanej dla każdej osi z osobna. Pomiar tylko jednej osi nie odzwierciedla maksymalnej amplitudy wibracji maszyny. Obraz dla łożyska nieuszkodzonego to okrąg o małej średnicy. Odstępstwo od tej zasady odpowiada konkretnemu uszkodzeniu łożyska. Praktyczne zastosowanie tej metody pokazano na przykładzie oceny łożysk o różnym stopniu zanieczyszczenia. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule zostały uzyskane podczas badań silnika indukcyjnego 3-fazowy typu Sg112M4 PN = 4 [kW]. Silnik do badań umieszczono na fundamencie sprężystym. Badania polegały na pomiarze ve prędkości drgań (RMS) oraz rejestracji chwilowych wartości przyspieszenia drgań. Rejestracje wartości chwilowych przyspieszenia drgań zostały wykonane przy użyciu akcelerometrów przemysłowych, analizator wibracji został wykonany przez autorów.
Język
angielski
Treść
The article presents a method of bearings technical condition evaluate using XY vibration trajectory. Determination of trajectory is made with two transducers placed in the X and Y axes. The amplitude of vibration in the XY plane is always greater than the value recorded for each axle separately. Measuring only one axis does not reflect the maximum amplitude of the vibration of the machine. Reference image of the perfectly smooth bearing is a small diameter circle drawn on the XY plane. Practical application of vibration trajectory in the XY plane method is shown in the example of assessment of bearings with varying degrees of lubricant contamination. The results of tests presented in this paper were obtained during the test of induction 3-phase motor type Sg112M4 with PN = 4 [kW]. Motor was placed on elastic foundation. Research consisted in measuring the vibration velocity ve (RMS) and recording the instantaneous values of vibration acceleration, and drawn a function aX = f (aY). The measurements of instantaneous values of vibration acceleration were made with industrial accelerometers but vibration analyzer was made by authors.
Inne
System-identifier
PX-5698a314810641ecf919b482