Tribologiczne aspekty doboru materiałów na implanty krążka międzykręgowego kręgosłupa
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Tribologia
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP Simpress
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
59-70
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.0
Słowa kluczowe
polski
implant krążka międzykręgowego
współczynnik tarcia
zużycie
produkty zużycia
jony metali
angielski
intervertebral disc implant
friction coefficient
wear
wear debris
metal ions
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego jest stosunkowo nową procedurą leczenia chorych z przewlekłymi bólami kręgosłupa o charakterze dyskogennym. Niezależnie od doboru materiałów, z których wykonuje się elementy składowe implantu krążka międzykręgowego, wciąż najistotniejszym czynnikiem ograniczającym czas jego użytkowania jest podatność na zużycie wskutek tarcia. W artykule przedstawiono ocenę procesów fizykomechanicznych występujących podczas użytkowaniu implantów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów tribologicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że za względnie korzystny zestaw materiałów należy uznać parę trącą typu metal–polietylen. Zastosowanie polimerowej wkładki pozwala na uzyskanie stosunkowo niskich oporów tarcia (współczynnik tarcia poniżej 0,1), nawet przy dużym obciążeniu układu (2500źN). W przypadku pary trącej typu metal–metal za najkorzystniejszy materiał należy uznać stop Co28Cr6Mo. W ramach artykuł dokonano oceny mechanizmu zużycia poszczególnych par trących. Przedmiot analiz w przypadku pary trącej typu metal–metal stanowiła także analiza rozkładu wielkości produktów zużycia i stężenie jonów pierwiastków stopowych w cieczy smarującej.
Język
angielski
Treść
Total disc replacement is a relatively new treatment procedure of patients with chronic back pain. Regardless of the choice of materials from which the disc components are made, the most important factor limiting their service life is susceptibility to wear due to friction. This paper presents an assessment of physico-mechanical processes occurring during the use of implants, with particular emphasis on tribological processes. The results obtained during tribological tests show that the relatively favourable combination of materials is metal-polyethylene articulation. The use of a polymeric insert allows for a relatively low friction resistance (friction coefficient less than 0.1) even for a large load (2500 N). In metal-metal articulation the most favourable material is Co28Cr6Mo alloy. In the frame of this article, the mechanisms of wear for both articulation types were assessed. For metal-on-metal friction pair, wear debris size distribution, as well as metal ion concentration analysis were made.
Inne
System-identifier
2003087