Procedury interpolacyjne do określania parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4(147)
Strony od-do
409-418
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
wierzba energetyczna
technologia uprawy
karta technologiczna
nakłady pracy
koszty produkcji
en
energy willow
cultivation technology
ope ration sheet
labour inputs
production costs
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rol- niczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej echnologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji PLN·ha-1), itd. Informacje takie można „wydzielić” z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajnoś ci (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a tak że z kart technologicznych) nazywać będziemy „parametrami technologii”, a same procedury interpolacyjne „modelami parametrów technologii”. Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny)
Język
en
Treść
For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space itis possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies aredescribed with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of sucha model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essen tial for the simulation: labour input (h·ha-1), direct productioncosts (PLN·ha -1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by settingthem according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make itpossible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of inbetween values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as wellas from operation sheets) is called “technology parameters” and the interpolation procedures themselves - “technology parameter models”. The objec tive of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590991