Cechy morfologiczne i jakościowe oraz plonowanie jęczmienia jarego w zależności od odmian i terminu siewu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
105-113
Numer tomu
30
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
jęczmień jary
odmiany
rozkrzewienie roślin
plon ziarna
cechy jakości
en
spring barley
cultivars
plant tillering
grain yield
quality characters
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach 2009–2011 przeprowadzono doświadczenia mikropoletkowe z jęczmieniem jarym na polu doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, na glebie kompleksu pszennego dobrego. Porównywano odmiany: Basza, Rubinek, Signora, Serwal, Xanadu (seria 2009–2010) i Bordo, Henrike, KWS Olof, Suweren i Victoriana (seria 2010–2011) pod względem cech decydujących o wielkości plonu ziarna oraz ich reakcji na termin siewu: 5–10 IV i 15–20 IV. Wśród badanych odmian wystąpiło znaczne zróżnicowanie rozkrzewienia produkcyjnego roślin i liczby kłosów na jednostce powierzchni oraz plonu ziarna. Mniejsze zróżnicowanie dotyczyło liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Wysokim plonem ziarna dzięki silniejszemu rozkrzewieniu roślin i liczbie kłosów charakteryzowały się odmiany: KWS Olof, Suweren i Signora. Najwyższą liczbą ziaren w kłosie wyróżniały się odmiany: Rubinek i Bordo, a najwyższą masą 1000 ziaren – odmiana Signora. Opóźnienie terminu siewu wpłynęło ujemnie na liczbę kłosów na jednostce powierzchni i na plon ziarna wszystkich odmian, dodatnio na zawartość białka w ziarnie, a nie powodowało istotnych zmian liczby ziaren w kłosie, masy 1000 ziaren i celności ziarna. Do odmian bardziej tolerancyjnych na opóźnienie terminu siewu (wykazujących mniejsze zniżki plonu) można zaliczyć Baszę, Xanadu, Suweren i KWS Olof, czyli odmiany silniej krzewiące się.
Język
en
Treść
During the period 2009–2011, microplot experiments on spring barley were carried out in the experimental field of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy, on a good wheat soil complex. The following cultivars were compared: Basza, Rubinek, Signora, Serwal, Xanadu (series 2009–2010) and Bordo, Henrike, KWS Olof, Suweren, Victoriana (series 2010–2011) in terms of their characters determining grain yield and their response to sowing date: 5–10 April and 15–20 April. Among the cultivars tested, there were large differences in productive tillering of plants, number of ears per unit area, and grain yield. Smaller differences related to number of grains per ear and 1000 grain weight. The KWS Olof, Suweren and Signora cultivars were characterized by high grain yield thanks to greater plant tillering and higher number of ears. The Rubinek and Bordo cultivars were marked by the highest , number of grains per ear, while Signora cv. had the highest 1000 grain weight. The delayed sowing date caused decrease of number of ears per unit area and grain yield, and increase of protein content in grain, but did not result in significant changes in number of grains per ear, 1000 grain weight and grain filling. Basza, Xanadu, Suweren and KWS Olof cultivars with higher tillering ability, can be considered to be cultivars more tolerant to delayed sowing date.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
589376