Czy im więcej tym lepiej, czy więcej to lepiej? Efekt wielkości zbioru w sądach porównawczych z użyciem homogenicznych bodźców niespołecznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies)
ISSN
0081-685X
EISSN
Wydawca
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
63-75
Numer tomu
52
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Sądy porównawcze bezpośrednie
efekt zawyżania/zaniżania
efekt wielkości grupy
bodźce homogeniczne
en
Comparative judgments
superiority / inferiority effect
set size effect
homogenous stimuli
Streszczenia
Język
pl
Treść
W obszarze badań nad zniekształceniami w bezpośrednich sądach porównawczych stosunkowo mało uwagi poświęcono efektowi wielkości zbioru. Pokazuje on, że im więcej jest elementów składających się na standard porównania, tym zniekształcenie porównawcze jest większe. W badaniu przeprowadzonym za pomocą procedury komputerowej, sprawdzano czy zakres tego efektu, może być zmieniony przy użyciu bodźców o niskim zróżnicowaniu(bodźce homogeniczne) w zakresie wyglądu i atrakcyjności. Uczestnicy badania (N = 298; studenci) porównywali obrazki przedstawiające ładne motyle, przy użyciu matrycy 5 × 5 elementów. W każdej z prób jeden z elementów był losowo wyznaczany, jako obiekt oceniany, który był porównywany do losowo wybranego standardu porównania o wielkości dwa, cztery, osiem, 16 i 24 elementów. Wyniki pokazują, że efekt wielkości zbioru, przy użyciu bodźców homogenicznych znacząco się redukuje, a najbardziej prawdopodobną strategią dokonywania porównań jest „wybierz najlepszy”.
Język
en
Treść
The set size effect in the area of direct-comparative judgments hasn’t gained much research interest, yet. This effect shows that the more elements constitute standard of comparison the larger is the comparative bias. In an experiment performed on a computer, it wast tested whether range of set size effect might be changed while applying stimuli of low variability in appearance and attractiveness. Participants (N = 298, Polish undergraduates) assessed attractive pictures presenting butterflies using a 5 × 5 matrix. On each trial one of the items was randomly designated as a target, which was compared to a randomly selected referent consisting of two, four, eight, 16 or 24 items. Results show that the set size effect on homogenous stimuli is greatly reduced, and that the most probable strategy underlying comparisons is: “pick the best”.
Inne
System-identifier
IMPORT-ARTICLE-00012047
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych