Stan prac nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej (MSBS-5,56) projektu rozwojowego „RAWAT”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Stan prac nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej (MSBS-5,56) projektu rozwojowego „RAWAT”
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
69-70
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W referacie przedstawiono stan zaawansowania prac badawczo-rozwojowych nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), który powstaje w ramach projektu rozwojowego RAWAT o nr. O ROB 0034 03 001 pt. „Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56)”. Został on wyłoniony i zakwalifikowany do dofinansowania w drodze konkursu nr 3/2012, ogłoszonego przez Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2012 r. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy (lider) i Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. z Radomia, zgodnie z „Umową Nr DOBR/0034/R/ID1/2012/03 z dnia 19.12.2012 r. o wykonanie i współfinansowanie projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa”. Przedmiotem projektu jest rodzina 5,56 mm karabinków automatycznych (strzelających 5,56x45 mm nabojem pośrednim), wchodząca w skład dwóch modułowych podsystemów: • MSBS-5,56K – zbudowanego w klasycznym (kolbowym) układzie konstrukcyjnym i zawierającego: subkarabinek, karabinek wyborowy i karabinek maszynowy zasilany magazynkowo, • MSBS-5,56B – zbudowanego w bezkolbowym (bull-pup) układzie konstrukcyjnym i zawierającego: karabinek standardowy (podstawowy), subkarabinek, karabinek wyborowy, karabinek-granatnik i karabinek maszynowy zasilany magazynkowo. W referacie zaprezentowano niektóre wyniki uzyskane podczas realizacji czterech, następujących zadań badawczych etapu pierwszego: • zadanie nr 1 pt. „Opracowanie „Założeń Taktyczno-Technicznych…” oraz dokumentacji konstrukcyjnej modeli broni wchodzącej w skład MSBS-5,56”, • zadanie nr 2 pt. „Wykonanie demonstratorów technologii/modeli broni wchodzących w skład MSBS-5,56”, • zadanie nr 3 pt. „Badanie demonstratorów technologii/modeli broni wchodzących w skład MSBS-5,56”, • zadanie nr 4 pt. „Opracowanie dokumentacji technicznej prototypów broni wchodzących w skład MSBS-5,56”. Ponadto wskazano kierunki dalszych prac nad systemem, mających na celu osiągnięcie przez broń zamierzonego poziomu gotowości technologicznej.
Język
en
Treść
This paper presents the stage of research and development works at the 5,56 mm caliber Modular Weapon System (MSBS-5,56). This work is a part of research and development project No O ROB 0034 03 001, “RAWAT”, entitled: „Designing construction and tests of the 5,56 mm Modular Weapon System (MSBS-5,56)”. This project has been selected and qualified for funding in a competition No 3/2012 announced by the Steering Committee of The National Centre for Research and Development in 2012. According to the “Agreement No BOBR/0034/R/ID1/2012/03 from the 19.12.2012 on execution and financing of a project implemented for the security and defense of the state”, project is realized by a consortium composed of: the Institute of Armament Technology at the Faculty of Mechatronics and Aviation of the Military University of Technology in Warsaw (leader) and the Arms Factory „Archer”-Radom Ltd. Project is concerned with designing a system of modular automatic rifles (suited for intermediate cartridge caliber 5,56x45 mm), including two subsystems: • MSBS-5,56K – built in the traditional layout (with but stock) composed of following variants: carbine, designated marksman rifle, magazine feeded light machine gun. • MSBS-5,56B – built as a bull-pup composed of following variants: standard (primary) rifle, carbine, designated marksman rifle, rifle-grenade launcher and magazine feeded light machine gun. This paper presents chosen results obtained during the implementation the following four research tasks: • Task No 1 entitled: „Compiling the „Tactical and Technical Requirements…” and documentation for models of the firearms included in the MSBS-5,56 system”. • Task No 2 entitled: „Manufacturing the technology demonstrators/models of the firearms included in the MSBS-5,56 system”. • Task No 3 entitled: „Tests of the firearms included in the MSBS-5,56 system”. • Task No 4 entitled: „Development of the technical documentation for the of the firearms included in the MSBS-5,56 system”. It also shows the directions for further works at the MSBS system, aimed at achieving the desired level of technology readiness.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
599997