Badania wstępne odporności balistycznej laminatów AA2519-Ti6A14V
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania wstępne odporności balistycznej laminatów AA2519-Ti6A14V
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
100-101
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Rynia
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W przypadku konstrukcji specjalnych i cywilnych, eksploatowanych w warunkach potencjalnego zagrożenia dynamicznym oddziaływaniem cząstek ciał obcych, niezwykle istotnym wymaganiem stawianym wobec materiałów stosowanych na konstrukcje jest jak najwyższa odporność balistyczna. Jedną z metod uzyskiwania tego typu materiałów jest łączenie materiałów o różniących się właściwościach. Wytwarzane w ten sposób kompozyty zaliczane są do grupy najbardziej perspektywicznych materiałów mogących znaleźć zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu. Jedną z intensywnie rozwijających się metod produkcji nowoczesnych kompozytów warstwowych (laminatów) jest spajanie wybuchowe. Uzyskiwane tą drogą laminaty składają się z dwóch, lub większej liczby materiałów i posiadają często unikalne właściwości użytkowe, w tym znaczną odporność balistyczną. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania technologii wybuchowego spajania do produkcji nowego materiału w postaci laminatu ze stopów tytanu (Ti6Al4V) i aluminium (AA2519) oraz zbadanie odporności balistycznej materiałów bazowych i opracowanych paneli warstwowych na ostrzał pociskami amunicji pośredniej i karabinowej. Obiektem badań dynamicznych były płyty o grubości 7,5-15,0 mm ostrzeliwane pociskami miotanymi z lufowego układu miotającego kalibru 5,56 mm i 7,62 mm z żądaną energią kinetyczną. Badania próbek przeprowadzono zgodnie z przyjętym programem i metodykami badań, według obowiązujących standardów, w tym również normy STANAG 4569.
Język
en
Treść
In case of specialized and civilian structures operated in environments with high risks of appearing dynamic effects of foreign particles it is extremely important for the material used to have the highest ballistic resistance as possible. One of the methods of obtaining these types of materials is to combine materials with different properties. Composites acquired this way are amongst the most promising materials with potential applications in the industry. One of the intensively developed modern methods of producing layered composites (laminate) is explosive bonding. Composites obtained this way consist of two or more materials and often have unique application properties, including substantial ballistic resistance. The aim of this study is to evaluate the applicability of the explosive welding technology for the production of a new material in the form of a laminate of titanium alloy (Ti6Al4V) and aluminium (AA2519) and to investigate the ballistic resistance of base materials and sandwich panels designed to small calibre and rifle fire during dynamic tests (shooting). Dynamic tests were carried out on plates with a thickness of 7.5-15,0 mm which were fired upon from a 5.56 mm and 7.62 mm projecting system with adjustable kinetic energy. The analysis of samples was carried out in accordance with the approved program and research methodologies, according to current standards, including the STANAG 4569 standard.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
600011