Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI – badanie rytmu alfa
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Lekarski
ISSN
0033-2240
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
616-619
Numer tomu
72(11)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp: Jednoczesna rejestracja EEG-fMRI jest jedną z obecnie najszybciej rozwijanych technik badania mózgu. Dostarcza ona informacji o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i dokładności czasowej. Różne biologiczne podstawy obu metod, z jednej strony utrudniają interpretację wyników, z drugiej strony mogą być dodatkowym dowodem przemawiającym za istotnością rezultatów. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki zastosowania tej metody w celu poszukiwania źródeł rytmu alfa. Materiał i metody: W badaniach brało udział 60 ochotników. Do analiz końcowych wyselekcjonowano jednorodną grupę 33 osób. Wykorzystano skaner rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Trio 3T oraz 64-elektrodowy system EEG SynAmps2 firmy Neuroscan. Osoby badane wykonywały zadanie będące zaadaptowanym na potrzeby obrazowania fMRI badaniem reakcji zatrzymania. Wyniki: Uśredniona mapa amplitudową rozkładu przestrzennego fali alfa uwidoczniła wzrost sygnału z zakresu 8-13Hz w obszarze potyliczno-ciemieniowym i nieznaczny wzrost w okolicy czołowej. Wynik uzyskany z danych fMRI wykazał znaczący poziom aktywacji obustronnej w płacie potylicznym. Dodatkowo zauważalna była także aktywacja obejmująca tylny zakręt obręczy i zakręt czołowy górny i środkowy. Istotnie statystycznie obszary o zmniejszonym utlenowaniu znajdowały się w rejonie płata skroniowego (obustronnie) oraz przedniego zakrętu obręczy.Wnioski: Przedstawione wyniki wykazały wysoką zgodność map EEG z obrazem fMRI dla badanego rytmu alfa.
Cechy publikacji
praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-56b45b078106eb71826df465