Stosunki Rosja - UE po kryzysie krymskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
ISSN
1732-1395
EISSN
Wydawca
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
43-57
Numer tomu
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Rosja
Unia Europejska
Ukraina
Krym
kryzys krymski
sankcje
aneksja
en
Russia
European Union
Ukraine
Crimea
Crimean crisis
sanctions
annexation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszego artykułu jest analiza stosunków Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej po kryzysie krymskim oraz próba ukazania kierunku dalszego rozwoju współpracy w nowej rzeczywistości międzynarodowej. Autorzy artykułu wskazując czynniki determinujące wzajemną kooperację prezentują szereg współzależności funkcjonujących między obiema stronami. Przekonują, że unijno-rosyjski dialog na określonych płaszczyznach współpracy będzie kontynuowany niezależnie od wydarzeń na arenie międzynarodowej. Analiza współzależności w dobie kryzysu krymskiego została uzupełniona przedstawieniem obszarów rywalizacji, a przynajmniej braku zgody ze strony Moskwy i Brukseli co do kierunku oraz intensywności podejmowanego partnerstwa. Uwypuklenie obszaru poradzieckiego jako źródła rosyjsko-unijnego konfliktu służy podkreśleniu wieloaspektowości stosunków Rosji i Unii Europejskiej oraz wynikających z niej złożonych relacji obu podmiotów. Trzecia część artykułu prezentuje reakcję UE na aneksję Krymu przez Federację Rosyjską. Autorzy ukazują stanowisko UE oraz sankcje nałożone przez nią na stronę rosyjską w związku z wydarzeniami krymskimi oraz ich wpływ na wzajemne kontakty. Podsumowaniem artykułu, z jednej strony jest ocena dotychczasowych unijno-rosyjskich relacji, z uwzględnieniem wpływu na nie kryzysu krymskiego, z drugiej zaś autorzy podejmują próbę określenia kierunku dalszej współpracy Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, wskazując które z determinant wzajemnych kontaktów mogą mieć w najbliższym czasie szczególne znaczenie.
Język
en
Treść
The aim of this paper is to analyze the relationships between Russian Federation and European Union after the Crimean crisis, as well as to point out the possible directions of further cooperation development in the new international reality. The authors indicate the factors determining mutual cooperation, present the range of interdependencies between both sides. They convince, that the EU-Russian dialog will be definitely continued on specific cooperation platforms, regardless the events in the international arena. The interdependence analysis in time of the Crimean crisis has been completed with areas of competition, or at least disagreement between Moscow and Brussels, concerning the intensity of the partnership implemented. Emphasis of the post-Soviet area as the source of Russian-EU conflict is carried out in order to highlight the variety of aspects influencing the relations between Russia and EU, which have a direct impact on complexity of the above. Third part of the paper presents the reaction of EU on Russian Federation’s annexation of the Crimea. The authors present the EU approach and sanctions used against Russia in the result of Crimean incident, including the influence of the latter on mutual contacts between the sides. The paper summary includes the assessment of previous Russian-EU relationships, with consideration of Crimean crisis impact, while the authors take an attempt to determine the directions of possible further cooperation between Russian Federation and European Union, indicating the determinants of their mutual contacts, which may be relevant in nearest time.
Cechy publikacji
MONOGRAPHIC_ARTICLE
Inne
System-identifier
546038