Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic
PBN-AR
Instytucja
Wydział Bioinżynierii Zwierząt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Zootechniki
ISSN
0137-1657
EISSN
Wydawca
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
65-76
Numer tomu
40
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
króliki
makuch rzepakowy
DDGS
reprodukcja
kwasy tłuszczowe
en
rabbits
rapeseed cake
DDGS
reproduction
fatty acids profile
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem eksperymentu było zbadanie możliwości wykorzystania makuchu rzepakowego i suszonego pełnego wywaru pszennego jako substytutu śruty sojowej w żywieniu samic królików. W dawkach grupy kontrolnej (K) występowała śruta sojowa poekstrakcyjna w ilości 5%. Czynnikiem doświadczalnym w grupie D1 był udział 5% makuchu rzepakowego a w D2 – 5% pełnego pszennego suszonego wywaru gorzelnianego (DDGS pszennego). Materiał doświadczalny stanowiły 33 samice rasy kalifornijskiej podzielone na 3 grupy żywieniowe. Podczas badań przeanalizowano liczebność królicząt urodzonych i odsadzonych oraz wyliczono wskaźnik odchowu. Określono masę miotu i średnią masę jednego króliczęcia przy urodzeniu oraz w 15. i 30. dniu życia. W mleku samic zbadano zawartość białka i tłuszczu oraz profil wyższych kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano ogólne stwierdzenie, że makuch rzepakowy i DDGS pszenny mogą zastąpić śrutę sojową w dawkach dla królic karmiących. Badania nie wykazały zróżnicowania w wynikach rozrodu pomiędzy grupami. Najwyższą masą miotu i pojedynczego zwierzęcia charakteryzowały się zwierzęta z grupy K, a najniższą z D2. Udział makuchu rzepakowego i DDGS pszennego w dawkach nie wpłynął na podstawowy skład mleka, zmodyfikował natomiast profil kwasów tłuszczowych.
Język
en
Treść
The aim of the experiment was to investigate the efficacy of diets containing rapeseed cake and wheat dried distillers grain with solubles (DDGS) as a substitute for soybean meal in rabbit doe feeding. Control group (K) was fed with the addition of 5% soybean meal. In group D1 this component was replaced with 5% rapeseed cake, and in D2 with 5% wheat DDGS. The experiment was conducted on 33 rabbit females which were divided into 3 feeding groups. The number of rabbits born and weaned, and rearing index were analysed. Determinations were also made of litter weight and mean weight of rabbit at birth and at 15 and 30 days of age. Doe milk was analysed for protein and fat content and also for fatty acid profile in the lipid fraction. Based on the results obtained, it is concluded that rapeseed cake and wheat DDGS can replace soybean meal in lactating doe feeding. Also, there were no differences in reproductive performance between the groups. The highest litter weight and individual rabbit weight were noted for group K, and the lowest for group D2. Rapeseed cake and wheat DDGS added to female diets did not affect the basic milk composition, but they modified the fatty acid profile.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
489878