Aerozole bakteryjne i grzybowe w środowisku pracy firm sprzątających
PBN-AR
Instytucja
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
2353-1339
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
6
Strony od-do
779–791
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
narażenie zawodowe
bioaerozol
bakterie
grzyby
personel sprzątający
impaktor Andersena
EN
occupational exposure
bioaerosol
bacteria
fungi
cleaning workers
Andersen sampler
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Prace porządkowe są prowadzone w niemal wszystkich gałęziach gospodarki. Pracownicy firm sprzątających są narażeni na działanie różnego rodzaju szkodliwych czynników biologicznych, charakterystycznych nie tylko dla czynności, jakie wykonują, ale i dla sektora, w którym pracują. Celem pracy była ocena narażenia pracowników firm sprzątających na szkodliwe czynniki biologiczne w oparciu o ilościowe i jakościowe badania mikroflory powietrza. Materiał i metody: Badania bioaerozoli przeprowadzono z wykorzystaniem 6-stopniowego impaktora typu Andersena. Powierzchnię wychwytu stanowiły standardowe płytki Petriego, wypełnione agarem tryptozowo-sojowy lub agarem słodowym, do oznaczania bakterii lub grzybów. Próbki powietrza pobierano na stanowiskach pracy personelu sprzątającego podczas typowego cyklu pracy w budynkach biurowych, szkołach, placówkach służby zdrowia, warsztatach samochodowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Wyniki: Średnie stężenie aerozolu bakteryjnego i grzybowego na badanych stanowiskach pracy personelu sprzątającego było niższe od wartości dopuszczalnych dla stężeń bakterii i grzybów w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Wśród wyizolowanych bakterii dominowały ziarniaki Gram-dodatnie (głównie z rodzajów Micrococcus i Staphylococcus), laseczek Gram-dodatnich (głównie z rodzaju Bacillus). Wśród grzybów dominowały pleśnie z rodzajów Aspergillus i Penicillium. Na podstawie danych uzyskanych w niniejszym badaniu o rozkładach ziarnowych można stwierdzić, że bioaerozol obecny na badanych stanowiskach pracy w sklepach, szkołach i warsztatach samochodowych może być przyczyną podrażnienia błon śluzowych nosa i oczu oraz występowania reakcji alergicznych w postaci np. astmy lub alergicznego zapalenia wśród personelu sprzątającego. Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że działalność zawodowa pracowników firm sprzątających jest związana z narażeniem na występujące w powietrzu szkodliwe czynniki biologiczne, zaklasyfikowane do 1. i 2. grupy zagrożenia, które stwarzają zagrożenie dla układu oddechowego.
Język
EN
Treść
Background: Cleaning services are carried out in almost all sectors and branches of industry. Due to the above, cleaners are exposed to various harmful biological agents, depending on the tasks performed and the commercial sector involved. The aim of this study was to assess the exposure of cleaning workers to biological agents based on quantitative and qualitative characteristics of airborne microflora. Material and Methods: A six-stage Andersen sampler was used to collect bioaerosols during the cleaning activities in different workplaces, including schools, offices, car services, healthy services and shops. Standard Petri dishes filled with blood trypticase soy agar and malt extract agar were used for bacterial and fungal sampling, respectively. Results: The bioaerosol concentration values obtained during testing of selected workposts of cleaners were lower than the Polish recommended threshold limit values for microorganisms concentrations in public service. The most prevalent bacterial species in studied places were Gram-positive cocci (mainly of genera Micrococcus, Staphylococcus) and endospore-forming Gram-positive rods (mainly of genera Bacillus). Among the most common fungal species were those from genera Penicillium and Aspergillus. The size distribution analysis revealed that bioaerosols present in the air of workposts at shops, schools and car services may be responsible for nose and eye mucosa irritation and allergic reactions in the form of asthma or allergic inflammation in the cleaning workers. Conclusions: The study shows that occupational activities of cleaning workers are associated with exposure to airborne biological agents classified into risk groups, 1. and 2., according to their level of infection risk, posing respiratory hazard.
Cechy publikacji
praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-56b4a06f8106eb71826fe637
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych