Ile szczęścia dają nam inni ludzie? Więzi społeczne a dobrostan psychiczny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii w Warszawie (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
221
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-01-17999-1
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11.05
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kapitał społeczny
dobrostan psychiczny
zadowolenie z życia
poczucie szczęścia
zaufanie społeczne
en
social capital
subjective well-being
happiness
satisfaction with life
social trust
Streszczenia
Język
pl
Treść
Książka poświęcona jest związkowi między więziami społecznymi i dobrostanem psychicznym. Jej celem jest możliwie precyzyjna weryfikacja hipotezy głównej, że związek ten jest systematycznie dodatni. Uszczegółowienie tak postawionej hipotezy wskazuje, że siła tego związku może być bardzo różna w zależności od typu więzi społecznych, konstrukcji mierników oraz zestawu uwzględnianych równolegle zmiennych kontrolnych. Z tego też powodu rozległa literatura stanowiąca tło niniejszych rozważań obfituje w kontrowersje, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. W monografii skupiono uwagę na dwóch odrębnych typach więzi społecznych, będących swoimi funkcjonalnymi przeciwieństwami – kapitale pomostowym oraz kapitale wiążącym. Oba te typy kapitału społecznego mierzono w oparciu o sieciowe ujęcie kapitału społecznego, przy okazji pokazując, że stanowi ono użyteczną perspektywę do lepszego zrozumienia, jaki jest związek więzi społecznych z dobrostanem psychicznym. W autorskim badaniu empirycznym przetestowano hipotezy szczegółowe mówiące o tym, że oba te typy więzi społecznych mają dodatni związek z satysfakcją z życia – poznawczym wymiarem dobrostanu psychicznego. Sprawdzono również hipotezę mówiącą o tym, że związek kapitału pomostowego z dobrostanem psychicznym jest silniejszy niż związek kapitału wiążącego z dobrostanem psychicznym. Wartością dodaną niniejszej książki w porównaniu do istniejącej literatury jest fakt, iż kapitał pomostowy i kapitał wiążący mierzone są tu m.in. za pomocą autorskich narzędzi. Jako definicję kapitału pomostowego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Pomostowego przyjęto kontakty z osobami różnymi od osób badanych na szeregu ważnych wymiarów m.in. narodowości, płci, wieku. Natomiast jako definicję kapitału wiążącego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Wiążącego przyjęto silne więzi rodzinne (zwłaszcza z rodziną pochodzenia).
Inne
System-identifier
SWPSe1aa26f374514655bac56d0f741ccd43