PROJEKCJA ZMIAN WIELKOŚCI PLONÓW KUKURYDZY W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ W 2030 ROKU
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
373-377
Numer tomu
XVII
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kukurydza
zbiory
prognoza plonów
en
grain maize
production
yields forecast
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie kierunków zmian w produkcji i wykorzystaniu kukurydzy w Polsce w latach 2000-2013 oraz przedstawienie prognozy plonów na 2030 rok. W analizowanym okresie produkcja kukurydzy wzrosła z 9,23 do 40,4 mln t, co było wynikiem zwiększenia powierzchni zasiewów o ponad 400%. Polska jest jednym z większych producentów kukurydzy w Europie. W 2010 roku średni plon kukurydzy w Polsce wynosił 60 dt/ha i był mniejszy o 12% niż średni plon dla 27 krajów Unii Europejskiej. Prognoza plonów została opracowana z wykorzystaniem modelu CAPRI dla referencyjnego scenariusza socjoekonomicznego. Według modelu CAPRI, w 2030 roku w 27 krajach UE prognozuje się średni 27-procentowy wzrost plonów kukurydzy w porównaniu z 2010 rokiem. W Polsce przewidywany jest wzrost na poziomie 26%, czyli do 76 dt/ha. Największy indeks wzrostu prognozuje się dla Słowenii (wzrost o 68%) i Holandii (wzrost o 61%). Wzrost plonowania będzie możliwy dzięki wdrożeniu nowych odmian kukurydzy, przystosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych oraz zastosowaniu właściwej agrotechniki.
Język
en
Treść
The aim of the study was to determine the directions of changes in the production and use of maize in Poland in the years of 2000-2013, and to provide an estimate for harvest in 2030. In the reporting period, the production of maize increased from 9.23 to 40.4 million tonnes, which is the result of increasing a sown area by more than 400%. Poland is one of the major maize producers in Europe. In 2010, the average yield of maize in Poland amounted to 60 dt / ha, and was by 12% lower than the average yield for the 27 countries of the European Union (EU,) and by about 86% lower than in Belgium. Yield forecast was developed using a model CAPRI (The Common Agricultural Policy Regional Impact) for the reference scenario of socio-economic development. According to the model CAPRI, in 2030, an average 27% increase in maize yields is predicted in the 27 EU countries, as compared to 2010. In Poland, it is expected to increase by 26%, amounting to 76 dt/ha. The biggest growth index is predicted for Slovenia (↑ 68%), and the Netherlands (↑ 61%). Increases in yields will be possible through the implementation of new maize varieties adapted to changing climatic conditions, as well as the use of proper agricultural technology
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
613127