Rola i ograniczenia modelowania w szacowaniu dopływu wód kopalnianych i ocenie wpływu odwadniania na środowisko
PBN-AR
Instytucja
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Książka
Tytuł książki
Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego
Data publikacji
2016
ISBN
9788377831243
Wydawca
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Rola i ograniczenia modelowania w szacowaniu dopływu wód kopalnianych i ocenie wpływu odwadniania na środowisko
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
521-529
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,63
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
modelowanie, przepływ wód podziemnych, odkrywka, środowisko
en
modelling, groundwater flow, open pit, environment
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IX Międzynarowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów
Początek konferencji
2016-04-11
Koniec konferencji
2016-04-13
Lokalizacja konferencji
Bełchatów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Symulacje oddziaływania odwadniania kopalni odkrywkowej na środowisko wykonywane są z reguły na modelu numerycznym przepływu wód podziemnych. Jednak modele numeryczne posiadają pewne ograniczenia, które są wynikiem istniejącej niepewności, co do przyjętych parametrów hydrogeologicznych oraz wymuszeń. Zaliczyć do nich należy: braki w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych, cykliczne zmiany wysokości opadów atmosferycznych, ewapotranspiracji i parowania, wpływ lokalnych zmian klimatycznych będących wynikiem zagospodarowania terenu objętego działalnością górniczo-energetyczną oraz zmiany harmonogramów postępu odwadniania, zwałowania wewnętrznego oraz rekultywacji i zagospodarowania zbiornika poeksploatacyjnego. Jednak pomimo ograniczeń związanych z niepewnością parametrów przyjętych do ich budowy, umożliwiają one uzyskanie najpełniejszej informacji o systemie wodonośnym na czas, w którym są sporządzane.
Język
en
Treść
Simulations of the impact of open-cast mine dewatering on the environment are carried out on groundwater flow models. However, numerical models have certain limitations, which are the result of the existing uncertainty as to the hydrogeological parameters and the boundary conditions. These include the following: deficiencies in the hydrogeological recognition, cyclical change in the amount of precipitation, evapotranspiration and evaporation, the effects of local climate change resulting from land use in the area of mining activities, and changes of dewatering progress and the internal dumping and the postmining reclamation schedules. However, although limitations associated with the uncertainty of many parameters, models are the best tools to obtain as much information as possible about the aquifer system in the time in which they are prepared
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Chapter in a book
Inne
System-identifier
PBN-R:739282