Biznesplan jako instrument planowania w przedsiębiorstwie
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Badań Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
ISSN
2300-9055
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
81-95
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
planowanie
biznesplan
strategia
cele
prognozowanie
przedsiębiorstwo
en
planning
businessplan
strategy
aims
prognosis
enterprise
Streszczenia
Język
pl
Treść
Planowanie jest jedną z podstawowych technik zarządzania, warunkiem prowadzenia udanego biznesu. Przygotowując biznesplan należy – opracować jego strategię; – oszacować koszty; – wziąć pod uwagę ewentualne zmiany; – opracować dokument biznesplanu; – ustalić cele służące formalizacji planu; – wziąć pod uwagę konflikt między strategią a dokumentem. Pierwsza część procesu planowania wymaga rzetelnej wiedzy o tym, co dzieje się w interesach. Cele przedsiębiorstwa muszą być jasno wyznaczone, należy też ocenić, do jakiego stopnia w chwili obecnej przedsiębiorstwo je realizuje. Przedsiębiorca, który odnosi sukcesy stworzy metody pozwalające na wyeliminowanie słabości, zrozumie, stworzy i wykorzysta mocne strony. Jest wiele pomysłów, których wprowadzenie w życie może poprawić sytuację firmy: udoskonalić pracę działu sprzedaży, przyczynić się do opracowania nowego produktu, tak zmienić obraz produktu, by przyciągnąć więcej konsumentów. Realizacja każdego pomysłu jest obciążona kosztami. Sztuka polega na zarządzaniu w taki sposób, aby nowy dochód był wyższy niż koszty poniesione na jego wypracowanie. Działanie zakończy się sukcesem, jeżeli zostało starannie zaplanowane. Następnym krokiem w przygotowaniu biznesplanu jest prognozowanie rezultatów planu. Szacuje się wielkość nowych przychodów, a następnie rozważa i ocenia koszty wszystkich działań niezbędnych do wytworzenia dodatkowego dochodu. Uzyskane wartości netto sugerują, w jakim stopniu nowe rozwiązania zakończą się sukcesem. Następny etap stanowi integralną część każdego planu. Jest to ustalenie prawdopodobnej wysokości Kapitałów, gdyż wdrożenie nowych pomysłów kosztuje. Wielkość kosztów bezpośrednich jest oczywista, natomiast koszty pośrednie trudniej jest jednoznacznie oszacować. Korzyści ze wzrostu uzyskuje się dopiero, gdy zmiany zaczynają przynosić rezultaty. Trzecia część strategii dotyczy metod zarządzania ryzykiem. Oprócz kłopotów wiążących się z dokładnym ustaleniem, do jakiego stopnia wprowadzane pomysły okażą się skuteczne pojawia się dodatkowy problem, jeżeli po wdrożeniu planu uzyskane rezultaty będą różne od oczekiwanych. Niezależnie od tego, ile będzie kosztowało wdrożenie planu, potrzebne będą dodatkowe środki na pokrycie nieprzewidzianych kosztów. Planista musi ocenić prawdopodobieństwo porażki i to, do jakiego stopnia plan może zawieść. Planista musi brać pod uwagę to, iż korzyści mogą napływać później niż przypuszczano, a ich wartość być mniejsza niż planowano lub że koszty będą wyższe niż prognozowano. Wymaga to rozpatrzenia, jaki wpływ uzyskane rezultaty odniosą na wszystkie obszary firmy.
Język
en
Treść
Planning, as one of the main management technics, is the essential condition of successful economic activity. To make the proper businessplan it is necessary to: – work out its strategy; – estimate costs; – take into account possible changes; – work out the businessplan; – formalize the plan by arranging goals; – consider possible conflict between strategy and the plan. Planning needs wide knowledge about economic surrounding, targets of the enterprise should be clear. A successful entrepreneur creates methods which enable him to eliminate weaknesses and understand and use strengths. There are various ideas, which can improve the condition of the enterprise: work improvement of sale department, create and implement the new product, change the image of the product to make it more attractive. The art of management is to minimalize costs and to increase profits. The next step is to forecast the results of the plan, to estimate new revenue and costs related with additional income. The methods of risk management are the third step of the strategy. If the final results would be different from expected ones there will be needed additional financial assets for unexpected costs. The planner have to estimate probability of failure and the reliance of the plan. Moreover he should forecast that benefits can appear later and their value can be lower than expected or the costs can be higher. So it should be considered how the potential results influence on the whole enterprise.
Inne
System-identifier
PX-57ad1fdcc2dc6aa1a449fed4