Enterprise’s investment in its staff – efficiency and profitability of internal training
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
146-158
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,63
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
learning organization
lifelong learning
staff training
human capital
EU funding
higher-education staff
polski
organizacja ucząca się
kształcenie ustawiczne
szkolenie personelu
kapitał ludzki
finansowanie z UE
pracownicy szkolnictwa wyższego
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper is devoted to the problem of the learning organisations and durability of human capital projects funded by the European Union. It reviews the effects staff training brings to trained employees themselves, the organisation and the community and compares the theoretic concepts with results of the empirical study concerning a selected project at a private-owned higher-education institution. The study was based on selfassessment by the trained employees and verification of data at the institution itself. The authors conclude that the increased skills and new knowledge are a gain for the individuals and society, while the organisation gains not only the skills, but indirectly – good practices and experience above all. The study shows also that direct results for the organisation depend strictly on staff fluctuation but even staff fluctuation does not impair the positive effects of being a learning organisation.
Język
polski
Treść
Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi organizacji uczących się i trwałości projektów kapitału ludzkiego finansowanych przez Unię Europejską. Ocenia efekty, jakie szkolenie personelu daje przeszkolonym pracownikom, organizacji i społeczności i porównuje koncepcje teoretyczne z wynikami badań empirycznych dotyczących wybranego projektu w prywatnej instytucji szkolnictwa wyższego. Badanie zostało oparte na samoocenie przez przeszkolonych pracowników i weryfikacji danych w instytucji. Autorzy wnioskują, że zwiększone umiejętności i nowa wiedza są zyskiem dla jednostek i społeczeństwa, a organizacja zyskuje nie tylko umiejętności, ale pośrednio - dobre praktyki i doświadczenie przede wszystkim. Badanie pokazuje również, że bezpośrednie rezultaty dla organizacji zależą ściśle od fluktuacji kadr, ale nawet fluktuacja pracowników nie osłabia pozytywnych efektów bycia organizacją uczącą się.
Inne
System-identifier
ICIL2025330