Nieuchronność zagrożeń kryzysowych w dobie integracji i globalizacji a możliwości minimalizacji ich skutków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku Tom 1 Wybrane aspekty zmian w Polsce i jej sąsiedztwie po zintegrowaniu się z UE
Data publikacji
2014
ISBN
9788393434084
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Nieuchronność zagrożeń kryzysowych w dobie integracji i globalizacji a możliwości minimalizacji ich skutków
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
35-52
Numer rozdziału
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,94
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
kryzys
integracja
globalizacja
skutki kryzysu
przedsiębiorstwo
Streszczenia
Język
pl
Treść
Kryzys jest nieodłącznym elementem działalności na rynku konkurencyjnym. Da się go przewidzieć i opracować strategię reagowania zgodnie z ideą cyklu koniunkturalnego. Kryzys jest nie tylko zagrożeniem dla działalności gospodarczej. Jest także wielką szansą poprawienia sytuacji ekonomicznej i poszerzania wpływów. W związku z powyższym w opracowaniu tym dokonana została charakterystyka najważniejszych aspektów kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Uczyniono to ze wskazaniem jego przebiegu i skutków. W dalszej części podjęto kwestię kryzysu już na gruncie przedsiębiorstwa i jego zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zwrócono tutaj szczególną uwagę na rolę menadżera i strategię działań w minimalizowaniu skutków kryzysów. Ponadto w ostatnim rozdziale zajęto się kwestią nieuchronnej cykliczności procesów gospodarczych w dobie integracji i globalizacji oraz tego, jak podchodzić do problemu i reagować na jego skutki.
Język
en
Treść
The crisis is an integral part of business in a competetive market. It is possiblr to anticipate and develop a strategy to respond to it in accordance with the idea of the business cycle. The crisis is not only a threat to bussiness. It is also a great opportunity to improve one`s economic situation and widen one`s influence. This study characterizes the most important aspects of the 2007-2009 financial crisis. This is done by tracking its course and consequences. Further on, it explores the question of what a crisis is, based on how a company behaves during one. It pays special attention to the role of the manager in minimizing the effect of crises. The last pararapgh disscusses the issue of inevitability and the cyclical nature of economic processes, even in the era of intergration and globalization, and ponders on how to approach and react to the effects od a crisis.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Chapter in a book
Wstęp/Przedmowa
Wstęp/Wprowadzenie/Przedmowa
Introduction/Preface
Bibliografia
Bibliography
Abstrakt
Abstract
Inne
System-identifier
PBN-R:584406