Assessment of knowledge about the effects of UV radiation on health and health behaviors associated with sunbathing in gymnasium students
PBN-AR
Instytucja
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Epidemiologiczny
ISSN
0033-2100
EISSN
Wydawca
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
65-70
Numer tomu
70
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Słowa kluczowe
en
UV radiation
health education
health behaviour
sunbathing
pl
promieniowanie UV
edukacja zdrowotna
zachowania zdrowotne
opalanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
INTRODUCTION. The health behaviors or health-related behaviors is behavior (or activity) that are part of everyday life, affecting the health of the individual. An example of the behavior of health is also sunbathing, or exposing the body to excessive solar radiation dosage. It may be positive and negative ef fects on health. AIM. Evaluation of knowledge about gymnasium students. The impact of UV radiation on health and health behaviors associated with sunbathing. MATERIAL AND METHODS. The study was a diagnostic survey, with author’s questionnaire. The sample was comprised students from classes II and III. A total of 312 questionnaires were collected among 181 girls and 131 boys. Used purposeful sampling. Results were considered statistically significant at p <0.05. RESULTS. There is a statistically significant relationship between the stated sunbathing to get a sun tan, and sex of the respondent (p = 0.0002). Definitely more girls (77.35%) admit that tans in the sun to get a tan as compared to boys (58.02%). CONCLUSION. It is recommended that further research aimed at checking the causes and incidence of sunburn among young people. Consideration should be given to create and implement the appropriate health programs taking about tanning that could be implemented under the School Health Promotion Program, or to supplement this knowledge on subjects such as Biology or Nature.
Język
pl
Treść
WSTĘP. Zachowania zdrowotne lub zachowania związane ze zdrowiem (ang. health behaviour) to wszelkie zachowania (lub aktywności) będące elementem codziennego życia, wpływające na stan zdrowia jednostki. Przykładem zachowania zdrowotnego jest również opalanie się, czyli wystawianie ciała na wzmożone dawki promieniowania słonecznego. Może mieć ono zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na zdrowie człowieka CEL. Ocena stanu wiedzy gimnazjalistów nt. wpływu promieniowania UV na zdrowie oraz zachowań zdrowotnych związanych z opalaniem się. MATERIAL I METODY. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem był autorski kwestionariusz. Populację badaną stanowili uczniowie klas II i III gimnazjum. Łącznie zebrano 312 kwestionariuszy wśród 181 dziewcząt oraz 131 chłopców. Zastosowano celowy dobór próby. Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie p<0,05. WYNIKI. Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy deklarowanym opalaniem się w celu zdobycia opalenizny a płcią respondenta (p=0.0002). Zdecydowanie więcej dziewcząt (77,35%) przyznaje, iż opala się na słońcu, aby zdobyć opaleniznę w porównaniu do chłopców (58,02%). WNIOSKI. Zaleca się dalsze badania mające na celu sprawdzenie przyczyn i częstotliwości występowania oparzeń słonecznych wśród młodych osób. Należałoby rozważyć stworzenie i wdrażanie odpowiednich programów zdrowotnych podejmujących temat opalania się, które mogłyby być realizowane w ramach Szkolnych Programów Promocji Zdrowia bądź uzupełnienie tej wiedzy na przedmiotach takich jak biologia, przyroda.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
722426