Assessment of budgerigar (Melopsittacus undulatus) hatching in private breeding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica
ISSN
1644-0714
EISSN
2300-6145
Wydawca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
13 (3)
Strony od-do
29-36
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Słowa kluczowe
PL
Behawior
Lęgi
Papużka falista
Ptaki ozdobne
Rozród zwierząt
Zwierzęta amatorskie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of this study was to evaluate the budgerigar hatching in private breedings. The study was carried out in a private breeding in Masovian voivodeship between 2009 and 2012 on four pairs of budgerigars kept in year-round outdoor aviaries. The analysis of hatching was based on the following indicators: the number of eggs laid by four females in the system of three clutches in one year, the percentage of fertilization and the hatchability ratio. Within four subsequent breeding seasons, the greatest number of eggs females altogether laid in the Clutch 2 (92) and the lowest in Clutch 3 (79). Some variability occured between the observed females: the worst results presented the Pair I, which raised 57 chicks of 64 laid eggs within 4 subsequent years. Most chicks (69 of 74 laid eggs) were obtained from the Pair IV. This couple had an impressive 100% reproductive rate in the first year of study. The observed pairs of budgerigars presented good reproductive rates. In most cases the percentage of fertilization and hatchability were over 90%. Present study is a base for further observation of budgerigars reproduction and incubative behaviour and it could be a comparative material for this type of study carried out in natural environment.
Język
PL
Treść
Celem pracy była ocena lęgów papużki falistej w hodowli indywidualnej. Badania przeprowadzono w amatorskiej hodowli na czterech parach papużek falistych w latach 2009–2012 na terenie województwa mazowieckiego. Hodowlę prowadzono w wolierach zewnętrznych całorocznych. Analizie lęgów oparto na następujących wskaźnikach: liczba zniesionych jaj przez cztery samice w systemie trzech lęgów w jednym roku, procent zapłodnienia, i wskaźnik wylęgowości z jaj zapłodnionych. W ciągu 4 kolejnych sezonów rozrodczych największą liczbę jaj łącznie od 4 samic pozyskano w drugim zniesieniu (92), zaś najmniej w trzecim (79). Występuje pewna zmienność osobnicza pomiędzy samicami. Najgorsze wyniki reprodukcyjne stwierdzono u pary I, która przez 4 kolejne lata odchowała łącznie 57 piskląt, z 64 zniesionych jaj. Najwięcej piskląt, bo a z 69 z 74 zniesionych jaj otrzymano od pary IV, przy czym para ta w pierwszym roku badań uzyskała 100%zapłodnienia i wylęgowości. Obserwowane pary papużek falistych charakteryzowały się dobrymi wskaźnikami reprodukcyjnymi. W większości przypadków procent zapłodnienia oraz wylęgowość piskląt przekraczała 90. Niniejsze badania stanowią podstawę do dalszych obserwacji nad reprodukcją i behawiorem inkubacyjnym papużki falistej i mogą stanowić materiał porównawczy dla tego typu badań prowadzonych w naturze.
Cechy publikacji
orginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272501258745