Stężenie związków biogennych w osadach ściekowych i wodach odciekowych wytwarzanych w gminnych oczyszczalniach ścieków (Łomazy i Sławatycze)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria i Ochrona Środowiska
ISSN
1505-3695
EISSN
2391-7253
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
211-219
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Słowa kluczowe
PL
Azot
Biogeny
Fosfor
Kwasowość
Oczyszczalnie ścieków
Osady ściekowe
Skład chemiczny
Węgiel organiczny
Wody odciekowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Osady ściekowe wytwarzane w gminnych oczyszczalniach ścieków charakteryzują się wysoką wilgotnością, a ich jakość zależy od typu oczyszczalni. W ramach przeprowadzonych badań analizowano skład chemiczny nieustabilizowanych osadów i wód odciekowych powstających w dwóch wiejskich oczyszczalniach ścieków o przepustowości 300 m3/dobę, różniących się typem reaktora biochemicznego. Niezależnie od typu oczyszczalni, stężenie węgla organicznego, azotu organicznego i fosforu ogólnego w suchej masie osadów było na podobnym poziomie. Odnotowano statystycznie istotne różnice w kwasowości osadów oraz w zawartości suchej masy w osadach. Także w wodach odciekowych powstających z osadów ściekowych odnotowano statystycznie istotne różnice w stężeniach azotanów i fosforanów. Ustalono, że azot w nieustabilizowanych osadach ściekowych występuje głównie w formie organicznej. Wysoka wilgotność osadów ściekowych, ich kwaśny odczyn oraz wysokie stężenie azotu w wodach odciekowych w formie nieorganicznych połączeń wymagają bezpiecznej, z punktu widzenia ochrony środowiska, gospodarki osadami. Wyniki analizy statystycznej badanych próbek osadów pozwoliły na ocenę stabilności pracy oczyszczalni.
Język
EN
Treść
Sewage sludge produced in municipal wastewater treatment plants is characterized by high moisture, while its quality depends on the type of treatment plant. Municipal sewage sludge is considered to be a waste and a strong emphasis is put on managing waste in a way not posing a threat to the environment. In this study, chemical composition of unsettled sludge and reject waters produced in two municipal wastewater treatment plants, bothoperating at a throughput of up to 300 m3/day, was analysed. The two plants, treating only municipal sewage, differed in the type of biochemical reactor. They are located in the area of Lublin voivodeship. Research showed that the sludge from both plants had an acidic reaction and contained more than 90% of water. Depending on the plant where the sludge was produced, the samples differed in pH values and the level of hydration. The concentration of organic matter, organic nitrogen and total phosphorus in the dry weight were alike in the samples taken from the two plants. On a dry weight basis, sewage sludge contained on average about 80% organic matter, more than 5% nitrogen and about 2% phosphorus. On the basis of calculated C/N ratio of the dry weight it was established that using the studied wastewater sludge in agriculture would be the most sustainable method of its management. The reject waters samples collected from the two wastewater treatment plants varied in the concentrations of ammonium, nitrate and phosphorus ions. Ammonium ions concentrations were the highest in the reject waters. The differences in nitrate and phosphorus concentrations noted in the samples collected from the two plants were statistically significant. All the aspects such as high moisture of sewage sludge, its acidic reaction and high nitrogen concentration in reject waters occurring in the form of inorganic compounds require propriate methods of waste management safe for the environment. The results of the statistical analysis of the studied sludge samples allowed for the assessment of the reliability of the two wastewater treatment plants.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601324351