Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w wybranych gospodarstwach rolnych w rejonie Polski środkowo-wschodniej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Fragmenta Agronomica
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
30 (2)
Strony od-do
112-122
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
PL
Badania ankietowe
Gospodarstwo rolne
Materiał siewny kwalifikowany
Polska Środkowo-Wschodnia
Postęp w rolnictwie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia postępu biologicznego w rolnictwie. Szczególnie ważne staje się wdrażanie postępu jako czynnika wzrostu produkcyjności roślin. Rolę nośnika postępu biologicznego do produkcji polowej pełni kwalifikowany materiał siewny. Udział nasion kwalifikowanych w produkcji zbóż oraz ziemniaka w Polsce jest ciągle niezadowalający. W pracy przedstawiono zakres stosowania kwalifikowanego materiału siewnego przez rolników na przykładzie 100 gospodarstw rolnych, położonych na terenie dwóch gmin w rejonie Polski środkowo-wschodniej. Stwierdzono, że stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego przez rolników było istotnie związane ze społecznymi i technologicznymi czynnikami produkcji, a szczególnie z wykształceniem rolnika oraz powierzchnią gospodarstwa rolnego. Największy odsetek respondentów, wymieniających materiał siewny, stanowili rolnicy z wykształceniem średnim oraz rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 10 hektarów. Zakres stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w analizowanych gospodarstwach rolnych był wyższy niż oszacowany średnio dla kraju. Przeciętny okres wymiany materiału siewnego w badanych gospodarstwach wynosił 3 lata. Częstość wymiany kwalifikowanego materiału siewnego zależała istotnie od sytuacji materialnej rodziny.
Język
EN
Treść
An increase in biological progress has been observed in agriculture recently. Introduction of progress, as a factor of increased crop productivity, seems to be of particular importance. Certified seed is a means of introducing biological progress into field production. The proportion of certified seed in cereal and potato production is still too low. The work presents the utilization of certified seeds by farmers as exemplified by 100 agricultural holdings situated in two districts in central-eastern Poland. It was found that the utilization of certified seeds by farmers was significantly associated with the means of social and technological production, in particular education and farm area. The greatest percentage of respondents mentioning certified seeds was made up of owners of farms with the area of at least 10 ha, who completed secondary or tertiary education. Moreover, the utilization of certified seeds on the studied holdings was higher than the average for the whole country. The average time of replacing seeds for sowing on the examined farms was 3 years. In turn, the frequency of replacing certified seeds significantly depended on the financial status of the farm owners.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601387176