Koncepcja trójwymiarowego modelu wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka dla poprawy warunków zarządzania bezpieczeństwem ruchu kopalni
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
11--17
Numer tomu
72
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
spatial data base
mine
GIS
mining
3D model
model of workings
geo-computer science
PL
górnictwo
kopalnia
GIS
baza danych przestrzennych
model 3D
geoinformatyka
model wyrobisk
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents technical assumptions and describes the conditions of development of a new concept of three-dimensional model of "Wieliczka" salt mine workings. The main reason for the development of the model is the evaluation of the possibility of safety management of the tourist route in the mine. The first phase of the research determines the optimal methodology of generalization and transformation of flat data of the mining map to the defined type of the three-dimensional model. Apart from geometry, the concept includes the creation of symbols representing components of the infrastructure and mining equipment which are crucial from the point of view of mine operation safety. The symbols used in the three-dimensional model of workings were linked to the symbols implemented in the mining map standards. Afterwards, the model was enriched with geological information by the use of three-dimensional calibration of geological horizonal and vertical cross-sections of the rock mass. In order to introduce the administration system, the scheme of GIS-type Project was used. Geometrical objects were connected to the relational spatial data base. As part of the project, the objects obtained additional information which allows to make geoattributic queries and spatial analyses.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono założenia techniczne oraz omówiono uwarunkowania opracowania nowej koncepcji trójwymiarowego modelu wyrobisk górniczych Kopalni Soli w Wieliczce. Główną przesłanką budowy trójwymiarowego modelu kopalni jest ocena możliwości zarządzania bezpieczeństwem trasy turystycznej w kopalni. W pierwszej fazie badań określono optymalną metodykę odwzorowania i generalizacji płaskich danych mapy górniczej do określonego typu obiektu trójwymiarowego. Poza geometrią wyrobisk w koncepcji uwzględniono również utworzenie symboli reprezentujących te elementy infrastruktury i wyposażenia górniczego, które ważne są z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kopalni. Symbole trójwymiarowego modelu wyrobisk skojarzono z symbolami stosowanymi w normach map górniczych. Następnie model wzbogacono o informacje geologiczne przy zastosowaniu trójwymiarowej kalibracji geologicznych przekrojów pionowych i poziomych górotworu. W celu wprowadzenia systemu zarządzania projektem zastosowano schemat projektu typu GIS (Geography Information System). Obiekty geometryczne zostały podłączone do relacyjnej bazy danych przestrzennych. W ramach projektu obiekty uzyskały dodatkowe informacje atrybutowe, pozwalające na efektywne wykonywanie zapytań geoatrybutowych oraz wykonywania analiz przestrzennych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095943