Zanieczyszczenie chromem wód podziemnych w rejonie Częstochowy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
XIV/2
Strony od-do
665--670
Numer tomu
456
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
Częstochowa
Upper Jurassic
chromium pollution
MGWB No. 326N
PL
jura górna
zanieczyszczenie chromem
GZWP 326N
Częstochowa
Streszczenia
Język
EN
Treść
Chromium is an element widely used in chemical and metallurgical industries that is the primary source of release of chromium compounds into the environment with industrial wastewater. An example of the region contaminated by chromium compounds is Częstochowa area. Wider research was undertaken in‘90s due to water pollution in the spacious and affluent fracture-karst reservoir MGWB No. 326N, associated with the Upper Jurassic carbonate formations. This MGWB is the main aquifer and a source of water for Częstochowa. The three hypotheses of chromium pollution pathways were formulated: (1) horizontal water flow with domination of dispersion processes, (2) deep horizontal flow with ascending movement of water to the contemporary drainage level, (3) migration of pollutants in surface water. Sampling of groundwater conducted in 2011 showed that compared to 1995, chromium pollution was reduced, although up to now the problem still exists and the directions and pathways of migration of contaminated Upper Jurassic groundwater have not been yet univocally identified.
Język
PL
Treść
Chrom jest pierwiastkiem o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym i metalurgicznym, co stanowi główną przyczynę jego wprowadzania do środowiska w ściekach i wyciekach. Przykładem rejonu zanieczyszczonego związkami chromu są okolice Częstochowy. Szersze badania podjęto tu w latach 90. XX wieku z powodu zanieczyszczenia wód GZWP nr 326N, rozległego i zasobnego zbiornika szczelinowo-krasowego, występującego w utworach węglanowych jury górnej, stanowiącego główny poziom wodonośny oraz podstawę zaopatrzenia w wodę. Postawiono trzy koncepcje rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia: (1) poziomy przepływ strumienia z dominacją procesów dyspersji, (2) głęboki poziomy przepływ strumienia z ascenzyjnym ruchem wód do współczesnego poziomu drenażu, (3) migracja zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Wyniki opróbowania wód podziemnych przeprowadzonego w 2011 r. wykazały, że w porównaniu z 1995 r. zanieczyszczenie chromem uległo zmniejszeniu, jednak problem w dalszym ciągu istnieje, a kierunki i drogi migracji zanieczyszczeń w wodach poziomu górnojurajskiego nadal nie zostały jednoznacznie rozpoznane.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077123