Objawy i zespoły neurologiczne u kierowców pojazdów komunikacji miejskiej.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
333-341
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
PL
objawy neurologiczne
zespoły lędźwiowo-krzyżowe
środowisko pracy
kierowcy autobusów miejskich
bóle głowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Sposób wykonywania pracy przez kierowców transportu publicznego powoduje obciążenia związane z wymuszoną pozycją ciała, stresem, zmianowością pracy, wibracją, hałasem i narażeniem na czynniki chemiczne. Celem podjętych badań było rozpoznanie stanu układu nerwowego (UN) kierowców komunikacji miejskiej. Materiał i metody: Badaniami objęto 42 mężczyzn w średnim wieku: 43,4 roku (odchylenie standardowe (standard deviation ?? SD): 8,3), zatrudnionych w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym na stanowiskach kierowców autobusów. Okres zatrudnienia badanych wynosił średnio 11,8 lat (SD: 8,6). Ocenę stanu UN przeprowadzono na podstawie klinicznego badania neurologicznego. Wyniki: W obrazie klinicznym dominował przewlekły zespół korzeniowy lędźwiowo-krzyżowy, stwierdzony u 54,8% badanych. Wykazano istotną zależność między częstością występowania zespołów lędźwiowo-krzyżowych a stażem pracy w charakterze kierowcy (p = 0,032). Istotnie większa zależność dotyczyła kierowców ze stażem zatrudnienia 11??15 lat (90,9%) w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Zaburzenia czynnościowe UN charakteryzowały się stanami wzmożonej pobudliwości emocjonalnej (47,6%), zaburzeniami snu objawiającymi się nadmierną sennością (33,3%) lub bezsennością (28,6%) oraz bólami głowy (31%) z przewagą bólów głowy typu napięciowego. Objawy nadmiernej senności w ciągu dnia w istotny sposób (p = 0,038) zależały od wieku badanych. Wnioski: Stwierdzone zaburzenia w układzie nerwowym wskazują na potrzebę podjęcia profilaktycznych działań specyficznych dla grupy zawodowej kierowców autobusów.
Język
EN
Treść
The way the municipal transport drivers perform their job contributes to varied burdens linked with the body posture at work, stress, shift work, vibration, noise and exposure to chemical agents. The aim of the study was to assess the condition of the nervous system (NS) in municipal transport drivers. Material and Methods: The study covered 42 men, aged 43.4 years (standard deviation (SD): 8.3), employed as bus drivers in the municipal transport enterprise. The duration of employment was 11.8 years on average (SD: 8.6). The condition of the nervous system was assessed on the basis of clinical neurological examinations. Results: Chronic lumbosacral syndrome was found in 54.8% of the subjects. A significant relationship between the incidence of lumbosacral syndrome and the duration of employment (p = 0.032) was observed; significantly higher in drivers employed for 11??15 years (90.9%) in comparison to the remaining groups. Nervous system functional disorders were niejedcharacterized by the increased emotional irritability (47.6%), sleep disorders manifested by excessive sleepiness (33.3%) or insomnia (28.6%) and headaches (3%), mostly tension headaches. Excessive daytime sleepiness was significantly age-dependent (p = 0.038). Conclusions: The evidenced NS disorders indicate the need to undertake preventive measures tailored for the occupational group of bus drivers.
Inne
System-identifier
100 331 017
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych