"Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
MARKETING I RYNEK
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
9/2015
Strony od-do
78-88
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
polski
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Rentowność przedsiębiorstwa
Zasoby przedsiębiorstwa
Orientacja przedsiębiorcza
Badanie przedsiębiorstw
angielski
Small business
Enterprise profitability
Enterprise resources
Entrepreneurial orientation
Enterprises study
Streszczenia
Język
polski
Treść
W literaturze z zakresu zarządzania strategicznego od lat toczy się dyskusja nad znaczeniem uwarunkowań zasobowych versus branżowych dla wyników osiąganych przez firmy. Celem artykułu jest zbadanie istotności wpływu obu typów uwarunkowań na wyniki osiągane przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wśród uwarunkowań zasobowych badamy orientację przedsiębiorczą, optymizm i formalizację zarządzania. Uwarunkowania branżowe obejmują fazę cyklu życia branży (młoda i rozdrobniona, rozwijająca się, dojrzała), typ branży (przemysł, handel, usługi profesjonalne i pozostałe) oraz charakter konkurencji (krajowa / zagraniczna). Jednocześnie kontrolujemy wiek, wielkość firmy oraz jej lokalizację. Hipotezy są testowane przy wykorzystaniu modeli regresji liniowych, na próbie 543 polskich firm. Wyniki badania wskazują, że uwarunkowania zasobowe silniej aniżeli uwarunkowania branżowe wpływają na wyniki małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród badanych zmiennych największą moc wyjaśniającą ma orientacja przedsiębiorcza.
Język
angielski
Treść
In strategic management field there is an on-going debate on the importance of industry versus resource-based conditions for a firm performance. The purpose of this study is to examine the impact of both types of conditions on the performance of the Polish small and medium-sized enterprises. Among the resource-based conditions we investigate the influence of entrepreneurial orientation, optimism and formalization. Industry conditions include the industry life cycle (young and fragmented, growing, mature), industry type (manufacturing, trade, professional services), and the character of competition (domestic vs. foreign). We also control for the firm's age, size and location. The hypotheses are tested with a hierarchical linear regression models on a sample of 543 Polish firms. Our results reveal that resource-based conditions are a stronger predictor of a firm performance than industry characteristics. Among the examined variables, entrepreneurial orientation has the greatest explanatory power.
Inne
System-identifier
21021