"Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej "Polakpotrafi.pl""
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
ISSN
1898-5084
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
45 (1)
Strony od-do
41-49
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,58
Słowa kluczowe
EN
crowdfunding
motivation
value co-creation
PL
crowdfunding
motywacja
współtworzenie wartości
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest uporządkowanie motywów związanych ze współtworzeniem wartości na przykładzie największej polskiej platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl”, działającej na rynku od 2011 roku. Autorzy sformułowali dwa główne pytania badawcze: W jaki sposób projek-todawcy motywują fundatorów do wsparcia projektów? oraz Czy projektodawcy dbają o długo-terminowe relacje z fundatorami? Ze względu na cel badania oraz kontekst jako metodę badawczą wybrano netnografię [Kozi-nets, 2012]. Dla zachowania spójności analizowanej grupy skupiono się na pogłębionej analizie projektów w grupie „Muzyka”. Grupę tę wybrano ze względu na liczebność udanych projektów. Do analizy sposobów motywowania fundatorów, wybrano ilościową i jakościową analizę treści, której poddano opis 108 udanych projektów oraz wpisy uczestników platformy „Polakpotrafi.pl” w grupie „Muzyka” od 2011 roku. Narzędziem badawczym był arkusz obserwacji, zawierający trzy główne kategorie poddawa-ne obserwacji: kategorie odnoszące się do charakterystyki projektu, kategorie odnoszące się do motywowania fundatorów oraz kategorie odnoszące się do relacji z fundatorami. Ustalono, że w przypadku analizowanej kategorii najczęściej stosuje się motywowanie głów-nie w odniesieniu do czynników wewnętrznych. Mimo że w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na przydatność crowdfundingu do budowania relacji z klientami, nie zaobserwowaliśmy specjalnych starań projektodawców do podtrzymywania relacji po ufundowaniu projektu. Więk-szość projektodawców traktuje ten sposób finansowania jako jednorazową transakcję. Poczynione obserwacje sugerują, że duża liczba kategorii prezentów, wsparcie mediów i obecność w mediach społecznościowych zwiększają kwoty pozyskane na projekt crowdfundingowy.
Język
EN
Treść
The aim of the article is to organize the themes related to the co-creation of value on the ex-ample of the largest Polish “Polakptrafi.pl” crowdfunding platforms, operating on the market since 2011. The authors formulated two main research questions 1) How project creators motivate funders to support projects? 2) Did the project creators take care of long-term relationships with funders? Due to the purpose of the study and the context (virtual environment) as a research method netnography was selected. Deductive content analysis of the descriptions of 108 successful pro-jects and users’ comments from the “Music” category was conducted to identify and analyze the ways of motivating funders. The research study revealed that in the “Music” category dominated appeals to intrinsic mo-tivations, in particular the social ones (such as enjoyment in being part of a community, patronage- support, encouragement, financial help and sense of cooperation). Extrinsic motivations were rare. Project creators did not attempt to develop and nurture long- term relationships with funders.
Inne
System-identifier
21426
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych