"Granice rynku "starszych konsumentów" w Europie- wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Handel Wewnętrzny
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
17-25
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,67
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
elder purchasers
chronological age
cognitive age
PL
starsi nabywcy
wiek chronologiczny
wiek kognitywny
rosyjski
пожилые покупатели
хронологический возраст
когнитивный возраст
Streszczenia
Język
EN
Treść
An aim of considerations is to analyse the usefulness of chronological age as a criterion for separation of the elder consumer market in the European Union countries. It is commonly believed that importance of this market will grow due to its dimensions; however, it is difficult to precisely determine them due to reluctance of elder consumers to be identified with their age group. The carried out surveys show that the cognitive age is a better predictor of purchasers’ behaviours than the chronological age; moreover, it allows for a better recognition of the real needs and activity of elder purchasers. The article is a review of literature.
Język
PL
Treść
Celem rozważań jest analiza przydatności wieku chronologicznego jako kryterium wyodrębnienia rynku starszych konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Powszechnie uważa się, że znaczenie tego rynku będzie rosło ze względu na jego rozmiary, jednak trudno je precyzyjnie wyznaczyć ze względu na niechęć starszych konsumentów do identyfikowania się ze swoją grupą wiekową. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiek kognitywny jest lepszym predyktorem zachowań nabywców niż wiek chronologiczny, co więcej, pozwala on na lepsze poznanie rzeczywistych potrzeb i aktywności starszych nabywców.
Język
rosyjski
Treść
Цель рассуждений – провести анализ пригодности хронологического возраста в качестве критерия выделения рынка пожилых потребителей в странахчленах Европейского Союза. Общепринято, что значение этого рынка будет повышаться из-за его размеров, но трудно его четко обозначить из-за нежелания пожилых потребителей отождествлять их с их возрастной группой. Проведенные обследования показывают, что когнитивный возраст – более приемлемый предиктор поведения покупателей, чем хронологический возраст; более того, он позволяет лучше узнать действительные потребности и активность пожилых покупателей. Статья представляет собой обзор литературы.
Inne
System-identifier
19826