Numeryczno-eksperymentalna walidacja próby ścinania międzywarstwowego laminatu szklano-poliestrowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
61-67
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,27
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
łodzie płaskodenne
airboat
materiały kompozytowe
kadłub
en
airboat
flat-bottomed boats
composite materials
hull
Streszczenia
Język
pl
Treść
Łodzie specjalne typu airboat, to łodzie płaskodenne o napędzie śmigłowym służące do szybkiego przemieszczania się po terenach trudno dostępnych i zbiornikach wodnych o nieznanym charakterze dna (np. tereny miejskie podczas powodzi). Ze względu na udział w akcjach ratowniczych ważną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie aluminiowej konstrukcji kadłuba. W tym celu budowane są zewnętrzne warstwy ochronne. Materiałami stosowanymi na tego typu rozwiązanie są materiały kompozytowe. Niniejsza praca poświęcona jest walidacji numeryczno – eksperymentalnej próby ścinania międzywarstwowego laminatu szklano – poliestrowego. Próba ta miała na celu wyznaczenie wartość siły powodującej uszkodzenie laminatu w płaszczyźnie 13. Próbę ścinania międzywarstwowego zrealizowano poprzez zginanie krótkiej wiązki. Badania eksperymentalne przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Instron 8862 w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Model dyskretny przygotowano w programie HyperMESH, natomiast obliczenia wykonano przy użyciu solvera LS Dyna.
Język
en
Treść
The special boats like airboat, flat –bottomed boats with propeller for fast movement of the difficult to access areas and water tanks of unknown nature (ex. Urban areas during floods). Due to participation in rescue important is adequate protection of aluminum structure of hull. The outer protection layers are built for this purpose. The material used for construction is composite. The paper present the numerical and experimental validation of interlaminar shear test the glass – polyester composite. An attempt was made to designate the force causing damage to the laminate shear interlaminar 13 test was carried out by bending a short beam. Experimental studies were carried out on a universal testing machine Instron 8862 in the Laboratory of Strength of Materials in the Department of Mechanics and Applied Computer Science. Discrete model prepared in the HyperMesh, and calculations were performed using LS Dyna solver.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
610495