Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
ISSN
1733-2842
EISSN
2300-4460
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
355-363
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Jednostka lokalna
Koszty
Rachunkowość budżetowa
Zarządzanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem opracowania jest próba ukazania kierunków zmian w systemie rachunkowości budżetowej, jakie należałoby przeprowadzić, aby informacje przez nią generowane były przydatne do właściwego zarządzaniu JST. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury oraz przepisów prawa. W opracowaniu wykorzystano współczesne teorie rachunku kosztów i zarządzania. Informacje o wysokości ponoszonych kosztów mają podstawowe znaczenie dla zarządzania każdą organizacją. Wynika to z faktu, że w nich znajduje się odzwierciedlenie jakości pracy na wszelkich odcinkach działalności. Otrzymywane obecnie informacje płynące z rachunkowości budżetowej na temat wysokości poniesionych kosztów dostarczają zbyt zagregowanych danych do właściwego podejmowania decyzji. W celu bardziej efektywnego zarządzania zasobami jednostki samorządowej należałoby wprowadzić zmiany w zakresie ich ewidencji i rozliczania. W opracowaniu zaproponowano kierunki modyfikacji systemu rachunkowości budżetowej, jakie mogłoby być wprowadzone, w celu podniesienia jakości podejmowanych decyzji w jednostkach samorządowych.
Język
EN
Treść
The aim of the elaboration is an attempt to show the trend of budgetary accounting system so that the information generated by it to be useful in the proper management of local government units. The basic research method is the analysis of writings and percepts of the law. Modern theories of cost accounts and managing are used. The information concerning the level of the costs borne has a significant meaning for managing an organisation. It results from the fact that it reflects work quality for each stage of the activity. Presently achieved accounting information concerning the level of costs borne provides too aggregated data to make appropriate decisions. To manage the resources of a self-governing unit more effectively, it is justified to make changes in the field of the keeping and allocation in the use of resources. The elaboration suggests changes that could be introduced to increase the quality in the process of making decisions in self-governing units.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272501239530